Vai a sottomenu e altri contenuti

Avisos e àutos in limba sarda de s'Unione

Prorogada a su 31 de austu 2020 s'iscadèntzia de sos documentos de reconnoschimentu e de identidade

Sighi a lèghere

A.F.

ASSEMBLEA DE SOS SÌNDIGOS DE S'UNIONE DE SOS COMUNES DE BARIGADU

S'Assemblea de sos Sìndigos est cunvocada pro giòbia su 14 de maju 2020 a sas noe mancu unu cuartu (h.8.45).

Si podet assìstere a sa riunione colleghende.si a custu link: https://global.gotomeeting.com/join/311826373

UNIONE DE SOS COMUNES DE BARIGADU

Prot. 2112

Busache su 12 de maju 2020

A sos Sennores Sìndigos de sos Comunes de
Ardaule, Bidoniu, Busache, Fordongianus,
Neoneli, Nughedu Santa Vitòria, Samugheo,
Sorradile, Ula
a sos indiritzos issoro

OGETU: Cunvocatzione Assemblea de sos Sìndigos de s'Unione de sos Comunes de Barigadu.

Si faghet a ischire a sos Sennores Sìndigos ca S'Assemblea de s'Unione est cunvocada giòbia su 14 de maju a sas noe mancu unu cuartu (h.8.45) de mangianu in sa sala de su cussìgiu de su comune de Fordongianus pro chistionare de custos argumentos:

1) Dèlega a s'Unione de sos Comunes de Barigadu pro fraigare a nou su passàgiu pro atraessare sa S.P. 71 (Busache-Samugheo) in su Km.5+150. Aprovatzione de s'ischema de cunventzione.

2) Aprovatzione de su Programma triennale de sos traballos pùblicos 2020/2022 e de s'elencu annuale de sos traballos de su 2020.

3) Ratìfica deliberatzione de su Cussìgiu de Amministratzione n.13 de su 3 de abrile 2020 'Emergèntzia Coronavirus. Resursas pro sa solidariedade alimentare'. Variatzione, urgente e in esertzìtziu provisòriu, de su bilàntziu de previsione de s'esertzìtziu finantziàriu 2020 de su pluriennale 2019/2021 (Art.175, comma 4, de su TUEL)'.

4) Ratìfica deliberatzione de su Cussìgiu de Amministratzione n. 16 de su 17 de abrile 2020. 'Emergèntzia Coronavirus. Mesuras istraordinàrias e urgentes in agiudu de sas famìlias pro parare fronte a s'emergèntzia sotziale nàschida dae sa pandemia dae SARS-CO V2' Variatzione urgente e in esertzìtziu provisòriu a su bilàntziu de previsione de s'esertzìtziu finantziàriu 2020 de su pluriennale 2019/2021 2021 (Art.175, comma 4, de su TUEL)'.

S'assemblea s'at a riunire in sa sala de su cussìgiu de su comune de Fordongianus e s'at a pòdere fàghere in video cunferèntzia, a sos sensos de s'art. 73, comma 1, de su decretu lege 17/03/2020 n. 18, respetende sos critèrios de trasparèntzia e tratziabilidade. Onni cumponente at a retzire in sa mail o in su tzellulare su link pro si collegare a s'assemblea chi s'at a fàghere in sa piataforma chi s'ANCI a postu a dispositzione.
Carchi minutu in antis chi cumintzent sos traballos s'ant a fàghere sas provas de collegamentu a sa piataforma cun chie no est pòtidu èssere presente.


Su Presidente de s'Unione
Giovanni Orrù

A.F.

EMERGÈNTZIA COVID-19
SOS ECOTZENTROS TORRANT A ABÈRRERE

Sa TecnoService s.r.l. faghet a ischire a totu sos tzitadinos interessados ca

sos ecotzentros de Barigadu torrant a abèrrere

S'at a pòdere intrare a unu a unu ebbia, est òbligu a portare sos guantos e sa mascaredda, postos comente s'ispetat, e tocat a respetare sa distàntzia de seguresa de nessi unu metru tra pare.

Si torrat gràtzias pro s'agiudu

A.F.

Iscola Tzìvica de Mùsica Guilcer Barigadu: sa passione pro sa mùsica non si firmat!

In su perìodu longu de sa barantena pro su COVID 19 chi at firmadu su prus de sas atividades, s'Iscola Tzìvica de Mùsica Guilcer Barigadu at sighidu a traballare e, in acordu cun su Comune capufilera de Ilartzi, at fatu sas letziones cun sa didàtica a distàntzia, chi est de profetu in tempus de emergèntzia ma non podet sostituire de su totu sas letziones cun sa presèntzia fìsica.

Su Diretore de s'Iscola, Massimiliano Pani, e su Gestore Organizativu, Bruno Camera, ispiegant in unu comunicadu sa situatzione.

Pro garantire sa didàtica ma fintzas sas letziones in presèntzia, S'iscola Tzìvica ponet a disponimentu àteras risorsa econòmicas in prus.

Sos maistros ant intèndidu sos dischentes chi in medas ant dadu su disponimentu pro sas letziones on line. Sas letziones on line, ‘a distàntzia', ant a èssere unu bonus didàticu gratùitu chi no at a sostituire sas letziones in presèntzia chi s'ant a recuperare cando s'at a pòdere torrare a cumintzare.

Sos dischentes chi non podent sighire sas letziones a distàntzias, ca non tenent su tempus o sas ainas informàticas, ant a recuperare su matessi sas letziones.

Sas oras in prus de sas letziones a distàntzia ddas leat in càrrigu su Comune capufilera, duncas, sos àteros Comunes chi aderint a s'Iscola non at a tènnere àteras ispesas.

Custas ant a èssere sas modalidades de sa didàtica a distàntzia:

1) Piataforma Google Classroom pro sas letziones individuales in videochiamata tra maistru e dischente;

2) Pàgina Facebook de s'iscola, cun setzione ispetziale;

3) Impreu de WhatsApp, live e in differita , in su momentu e registradu.

Sas modalidades de sa videochiamata sunt

1) Zoom

2) Skype

3) https://meet.jit.si/

Fintzas chi non s'at a pòdere torrare a sa didàtica in presèntzia, sos maistros at a fàghere sas letziones on line pro sos dischentes chi ant chèrfidu e pòdidu aderire.

(MM)

BANDU PRO SA CUNTZESSIONE DE CONTRIBUTOS PRO SU PAGAMENTU DE SOS CÀNONES DE LOCATZIONE

S'informat ca est istadu publicadu su bandu pro sa cuntzessione de contributos pro pagare sos cànones de locatzione.

Sas domandas si depent presentare a su comune pròpiu de residèntzia a intro de su 20 de maju 2020.

In sa parte de su situ in limba italiana, paris cun s'avisu, si agatant su bandu pùblicu e su mòdulu de domanda.

*************************

UNIONE DE SOS COMUNES DE SU BARIGADU

Ardaule- Bidoniu - Busache - Fordongianus - Neoneli - Nughedu Santa Itòria - Samugheo - Sorradile - Ula

Localidade Giolantine - (09082) Busache (Aristanis) - Tel. 0783.60123 - Fax 0783.60323

Còditze Fiscale e Partida I.V.A. 01116420959

situ web: www.unionecomunibarigadu.it - posta eletrònica: info@unionecomunibarigadu.it

Allegadu a sa Determinatzione n. 152 de su 05/05/2020

De su Responsàbile de su Servìtziu Sotziale Assotziadu

AVISU PÙBLICU

S'INFORMANT SOS INTERESSADOS CA

IN CUNFORMA A SA LEGE 431 DE SU 9 DE NADALE 1998 ART. 11 E DE SU D.M. DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS DE SU 7 DE LÀMPADAS 1999 SUNT ABERTAS SAS ISCADÈNTZIAS PRO PRESENTARE SAS DOMANDAS PRO SA CUNTZESSIONE DE SOS CONTRIBUTOS INTEGRATIVOS PRO SU SUSTEGNU A SA LOCATZIONE DE SU CALE IN SA L. 431/1998, ART. 11 ANNUALIDADE 2020 - MENSILIDADES GHENNÀRGIU/ABRILE.

PODENT ATZÈDERE A SOS CONTRIBUTOS INTEGRATIVOS SAS PERSONES CHI A SA DATA DE SA PRESENTATZIONE DE SA DOMANDA:

§ Siant titulares de cuntratos de locatzione registrados a manera regulare de unidades immobiliares a impreu residentziale de propiedade privada postas in sos Comunes de s'Unione de su Barigadu e ocupadas a tìtulu de abitatzione printzipale o esclusiva, bastat chi sa locatzione non pertochet unidades immobiliares classificadas in sas categorias catastales A1,A8, A9;

§ titulares de cuntratos de locatzione a impreu residentziale de sas unidades immobiliares de propiedade pùblica, destinadas a sa locatzione permanente, de su cale in su Decretu de su Ministeru de sas Infrastruturas n. 2523 d sul 27.12.2001, chi sunt in sos Comunes de s'Unione de su Barigadu e ocupadas a tìtulu de abitatzione printzipale o esclusiva.

SIANT IN POSSESSU de un'ISEE (Indicadore situatzione econòmica ecuivalente) de su nùcleu familiare chi pertenet a custas categorias:

CATEGORIA A (FASCIA A): ISEE (Indicadore de sa situatzione econòmica ecuivalente) de sa famìllia uguale o prus bassu de sa summa de duas pensiones mìnimas INPS (€ 13.392,00), cunforma a su cale su pesu de su valore ISEE de su cànone pagadu a s'annu est superiore a su 14%; s'importu de su contributu pro ogni rechedente est destinadu a reduire fintzas a su 14% de s'intzidèntzia de su cànone subra su valore ISEE e non podet èssere superiore a € 3.098,74;

CATEGORIA B (FASCIA B): ISEE (Indicadore de sa situatzione econòmica ecuivalente) de sa famìllia uguale o prus bassu de su lìmite de rèdditu prevididu pro pòdere benefitziare de s'edilìtzia soventzionada, paris a € 14.162,00, cunforma a su cale su pesu de su valore ISEE de su cànone pagadu a s'annu est superiore a su 24%.

SOS INTERESSADOS AGATANT SU BANDU IN S'ALBO PRETÒRIU ONLINE DE S'UNIONE DE SOS COMUNES DE SU BARIGADU E IN SOS SITOS INTERNET DE SOS COMUNES ASSOTZIADOS, E PODENT MANDARE SA DOMANDA APÒSITA A INTRO E NON A PUSTIS DE SA 01.00 (H.13,00) DE SU 20 DE MAJU 2020, IN SOS MÒDULOS A DISPONIMENTU IN SOS UFÌTZIOS COMUNALES DE SOS COMUNES DE S'UNIONE, IN SOS ORÀRIOS DE ABERTURA A SU PÙBLICU.

Busache, su 05/05/2020

Su Responsàbile de su Servìtziu Sotziale Assotziadu

f.du Assistente Sotziale Maria Mascia

Pro informatziones

Ufìtziu/Òrganu: Servìtzios Sotziales (Maria Mascia)

Referente: Luisa Serra

Indiritzu: sociale@unionecomunibarigadu.it

(MM)

Cunvocatzione Assemblea de sos Sìndigos de s'Unione de sos Comunes de Barigadu.

S'Assemblea de sos sìndigos de s'Unione de Sos Comunes de Barigadu est cunvocada giòbia su 30 de abrile a sas 9.00 de mangianu in sa sala de su cussìgiu de su comune de Fordongianus pro chistionare de custos argumentos:

1)Aprovatzione Documentu Ùnicu de Programmatzione -DUP semplificadu- Perìodu 2020/2022.

2)Aprovatzione de s'ischema de bilàntzu de previsione 2020/2022 e rispetivos allegados.

3)Aprovatzione OdG in contu de sanidade, servìtzios sanitàrios e sòtziu-sanitàrios de su territòriu.

S'assemblea s'at a riunire in sa sala de su cussìgiu de su comune de Fordongianus e s'at a pòdere fàghere in video cunferèntzia, a sos sensos de s'art. 73, comma 1, de su decretu lege 17/03/2020 n. 18, respetende sos critèrios de trasparèntzia e tratziabilidade. Onni cumponente at a retzire in sa mail o in su tzellulare su link pro si collegare a s'assemblea chi s'at a fàghere in sa piataforma chi s'ANCI a postu a dispositzione.
Carchi minutu in antis chi cumintzent sos traballos s'ant a fàghere sas provas de collegamentu a sa piataforma cun chie no est pòtidu èssere presente.

Si podet assìstere a sa riunione colleghende.si a custu link:
https://global.gotomeeting.com/join/829288333

A.F.

Emergèntzia Coronavirus (COVID - 19) - Su Presidente de su Cussìgiu de sos Ministros at firmadu su DPCM de su 26 de abrile 2020

Su Presidente de su Cussìgiu de sos Ministros, Giuseppe Conte, su 26 de abrile 2020 at firmadu su DPCM nou chi istabilit totu sas mesuras pro cuntènnere s'emergèntzia dae Covid-19 in sa chi ant numenadu 'FASE 2'.
Sas dispositziones de su decretu ant a èssere aplicadas dae su 4 de su mese de maju 2020 (a su postu de cussas de su DPCM de su 10 de abrile 2020) e ant a bàlere fintzas a su 17 de maju 2020, francu su chi previdit s'art. 2, commas 7, 9 e 11 chi s'ant a aplicare dae su 27 de abrile 2020 cun totu sas àteras dispositziones de su DPCM de su 10 de abrile 2020.
S'ant a sighire a aplicare sas mesuras de cuntenimentu prus restritivas chi ant adotadu sas Regiones, in cuntzertu cun su Ministru de sa Salude, in àreas ispetzìficas de su territòriu regionale.
Sas novidades de su DPCM de su 26 de abrile, chi su Premier Conte at presentadu domìniga sero in cunferèntzia istampa, sunt medas. In custu decretu nou su Guvernu cheret istabilire sas mesuras chi ant a èssere ativas dae su 4 de maju 2020 e pro sas duas chidas in vatu.


Ite narat su decretu nou?

In custa segunda fase, est importante meda su de respetare semper sa distàntzia sotziale tra pare e cussu de si pònnere semper sos dispositivos de protetzione individuale, est òbligu a portare sas mascarinas in sos mezos pùblicos.

Abarrat s'òbligu de presentare s'autotzertificatzione -chi at a èssere agiornada- pro si mòvere a intro de sa matessi Regione de apartenèntzia, semper e solu pro motivos de traballu, netzessidade, salude e dae su 4 de maju fintzas pro lòmpere a bisitare parentes/familiares, sentza èssere in medas e semper cun s'òbligu de si pònnere sa mascarina. Si podet essire foras dae sa pròpia Regione pro traballu, salude, urgèntzias e pro torrare a sa pròpia residèntzia o domitzìliu.

Pro torrare in Itàlia: chie arribat in Itàlia depet dare a su vetore de s'imbarcu una dichiaratzione in ue est iscritu pro ite est viagiende e s'indiritzu de in ue at a andare a istare pro respetare, mancari siat asintomàticu, sas 14 dies de isulamentu fidutziàriu, faghende ischire immediatu sa presèntzia sua a su Dipartimentu de preventzione de sa Asl. Sas matessi règulas depet respetare chie isbarcat dae sas naves de crotziera;

Su DPCM nou istabilit s'òbligu de abarrare acorradu in domo e de avisare a su dotore suo a chie tenet sìntomos respiratòrios e portat callentura a prus de 37 e mesu.

Torrant a abèrrere parcos, giardinos e villas, faghende semper atentzione a respetare sa distàntzia mìnima de seguresa e a non èssere unu muntone de gente totu paris: in su decretu ddu est iscritu ca su Guvernu lassat a sos sìndigos sa possibilidade de detzìdere si abèrrere o sighire a lassare serrados sos parcos si non sunt in cunditzione de garantire chi siant respetadas sas normas de seguresa.

Atividade isportiva e motòria: pro ambas duas su decretu previdit ca dae su 4 de maju si potzant fàghere istesiende.si dae prus de 200 metros dae sa pròpia domo. Pro s'atividade isportiva tocat a respetare sa distàntzia de 2 metros tra pare, pro cussa motòria de 1 metru. Sos atletas professionistas de isport individuales podent torrare a cumintzare sos allenamentos, a sa sola e a ghennas serradas, giai dae su 4 de maju, pro sos isport de iscuadra sos allenamentos podet cumintzare dae su 18 de su mese chi intrat.

Un àtera novidade manna in contu de tzerimònias religiosas est cussa de torrare a abèrrere sas crèsias pro sos interros, chi si esseret possìbile diat èssere mègius a fàghere in foras, non ddoe podent leare parte prus de 15 persones intre sos parentes de primu e segundu gradu.

Semper a cumintzare dae su 4 de maju sas atividades de ristoratzione, chi giai nche podiant leare sos òrdines a domitzìliu, podent abèrrere pro chie cheret andare in persone a in ie a si nde retirare sa cosa de papare de si nche leare a domo o a su logu de traballu. Est òbligu a respetare sa distàntzia de unu metru tra pare, a non si firmare in sos locales pro papare e non abarrare firmos in dae nantis de sos esertzìtzios cummertziales o in ie a canta.

A cumintzare dae su 4 de maju su decretu nou permitit de torrare a cumintzare a traballare a su setore de sa manifatura, a cussu edile, de intermediatzione immobiliare paris a totu cussas atividades a s'ingrosso ligadas a custos setores. Dae su 27 de abrile custas categorias podent giai cumintzare a fàghere totu su netzessàriu pro si preparare a torrare a abèrrere: sanificatzione de sos locales e abarrat semper s'òbligu de respetare sas règulas giai in vigore in matèria de seguresa in su traballu.

Sighint a abarrare serradas sas iscolas de ònnia òrdine e gradu chi s'ant a sighire a ativare cun sa didàtica a distàntzia.


In fines tocat a nàrrere ca custu ùrtimu decretu at istabilidu unu protzessu de controllu e coordinamentu intre s'Istadu e sas Regiones pro tènnere contu de sos efetos pro àere allenadu sas mesuras restritivas ''Nos assumimus sos rischios de torrare a abèrrere -at naradu su Presidente Conte- ma tocat a leare totu sas precautziones netzessàrias''

E at naradu fintzas ca:

' [...] Gràtzias a sos sacrifìtzios fatos finas a como nche semus resurtados a cuntènnere sa difusione de sa pandemia e custu est una cosa manna cunsiderende ca in sa fase prus mala amus tìmidu de non pòdere controllare prus nudda. Ais tentu totus fortza, coràgiu, sensu de responsabilidade e sensu de comunidade. Como cumintzat pro totus sa fase in ue tocat a bìvere paris a su virus e depimus pònnere in contu ca in custa fase noa, sa fase 2, podet èssere chi sa curva de sos contàgios nche torret a pigare in carchi tretu de sa natzione. Tocat a ddu nàrrere craru ca custa cosa podet capitare! In custa fase 2 est ancora prus importante a mantènnere sa distàntzia sotziale fintzas in sa matessi famìlia.'

Inoghe su testu cumpletu de su DPCM de su 26 de abrile 2020

Abbàida sa Cunferèntzia Istampa de su Presidente Conte

A.F.

Sas retes sotziales (social network) in tempus de COVID-19

S' Organizatzione Mundiale de sa Sanidade (OMS) cheret pònnere in craru su chi est sutzedende in contu de COVID-19 in tempus de retes sotziales. Sa realtade a bortas est furriada a fundu a susu e custu podet èssere unu dannu mannu. Essint a campu unu muntone de informatziones, a bortas sentza èssere mancu controlladas, e est difìtzile meda a si orientare e a ischerare su chi est beru dae su chi est farsu, cosas intèndidas, cunfirmadas, tesis, ipòtesis.

Inoghe unos cantos cussìgios fàtziles fàtziles de sighire:

  • non tocat a crèere a totu su chi agatamus in sos sotzial media e prus pagu ancora si sa nova est 'cumpartzida' dae amigos virtuales ebbia;
  • tocat a s'ammentare ca sas 'novas farsas' podent diventare perigulosas meda;
  • tocat a ddoe pentzare bene in antis de cumpartzire novas chi parent tropu bellas o tropu malas pro èssere veridade;
  • tocat a abbaidare semper de cando est sa nova ca podet èssere chi siat betza e superada puru;
  • tocat a istare atentos a sos link chi pro fàghere rìere e ispidientare pùblicant a posta novas satìricas e farsas.

Nos depimus ammentare semper ca s'opinione de un'espertu balet prus meda de sa chi agatamus in sos grupos social!!!

Respetamus sas règulas e cuerramus a nois e a sos àteros puru!

A incuru de su Grupu ISS 'comunicatzione Coronavirus nou' Fonte ISS de su 7 de Abrile 2020

A.F.

'Mesuras istraordinàrias e urgentes pro su sustegnu de sas famìlias chi depent fàghere fronte a s'emergèntzia econòmicu - sotziale causada dae sa pandemia SARS-CO V2'

Data publicaTzione on line: 17/04/2020 Data Iscadèntzia: 31/07/2020

S'informat ca est istadu publicadu s'aviso pùblicu pro pòdere benefitziare de sos contributos de sa Lege Regionale n° 12 de s'8 abrile 2020.

In sa home page de custu situ si agatat sa nova in limba italiana cun su mòdulu pro sa domanda.

***************

UNIONE DE SOS COMUNES DE SU BARIGADU

Ardaule - Bidoniu - Busache - Fordongianus - Neoneli - Nughedu Santa Itòria - Samugheo - Sorradile - Ula

Localidade Giolantine - (09082) Busache (Aristanis) - Tel. 0783.60123 - Fax 0783.60323

Còditze Fiscale e Partida I.V.A. 01116420959

situ web: www.unionecomunibarigadu.it - posta eletrònica: info@unionecomunibarigadu

AVISU PÙBLICU

'Mesuras istraordinàrias e urgentes de agiudu a sas famìlias pro fàghere fronte a s'emergèntzia econòmicu - sotziale causada dae sa pandemia SARS-CO V2'

1. Rechisidos de ammissione

Podent fàghere domanda sas famìlias residentes e domitziliadas in su Comune a sa data de su 23.02.2020:

a) chi sos chi nde faghent parte siant (a su nessi una cunditzione):

- traballadores dipendentes o autònomos chi apant tentu s'atividade de traballu firmada, suspèndida, o reduida pro more de s'emergèntzia epidemiològica de Covid-19 e chi sos meres de su traballu no apant usufruidu de sas formas de integratzione salariale o bi siant passados pro more de su decretu lege 17 de martzu 2020, n. 18;

- traballadores titulares de raportos de collaboratzione coordinada e continuativa iscritos a sa gestione separada de categorias econòmicas chi ant tentu s'atividade firmada, suspèndida, o reduida pro more de s'emergèntzia epidemiològica de Covid-19;

- titulares de partidas IVA, o sòtzios de sotziedades iscritos a sa gestione de s'asseguratzione generale obligatòria (AGO) de categorias econòmicas chi ant tentu s'atividade firmada, suspèndida, o reduida pro more s'emergèntzia epidemiològica de Covid-19;

- collaboradores de impresas familiares de categorias econòmicas chi ant tentu s'atividade firmada, suspèndida, o reduida pro more de s'emergèntzia epidemiològica de Covid-19;

- chie non teniat rèdditu de traballu o de impresa a sa data de su 23 de freàrgiu 2020.

b) cun rèdditu inferiore a € 800,00 a su mese pulidos in su perìodu 23.2.2020/23.4.2020.

2. Càusas de esclusione

Non benefìtziant de s'indennidade sas famìlias fintzas a tres persones e chi a su nessi unu de sos chi nde faghet parte tiret una pensione o unu rèdditu de traballu dipendente o de atividade de traballu chi no est istada suspèndida o no est istada riduida pro càusa acapiadas a s'emergèntzia epidemiològica de Covid-19, chi s'importu siat uguale o superiore a èuros 800,00, a sa data de sa presentatzione de sa domanda.

3. Critèrios de cuntzessione de sas indennidades

Sas indennidades ant a èssere erogadas in s'òrdine cronològicu de sa presentatzione de sas domandas.

S'anàlisi at a èssere fata pro sos nùcleos familiares e non pro sos indivìduos, leende in cunsideru sas informatziones giai connotas dae sos ufìtzios comunales e de s'autotzertificatzione indicada in s'artìculu 6 de custu avisu.

Su Comune protzedit a manera cuntestuale a s'anàlisi de s'abbisòngiu chi at a èssere fata dae sos ufìtzios comunales, fintzas in acordu e collaboratzione cun s'ente gestore de sos servìtzios sòtziu-assistentziales (PLUS) o àteros entes.

4. Indennidades chi ispetant

S'indennidade si podet acumulare cun àteras formas de sustegnu a su rèdditu, fintzas collegadu a s'emergèntzia epidemiològica de Covid-19, fintzas a 800 èuros a su mese pro sas famìlias fintzas a tres persones. Pro ogni àtera persone in prus sunt cuntzèdidos 100 èuros.

5. Modalidades de erogatzione e fruitzione de sas providèntzias

Sas providèntzias ant a èssere erogadas:

˗ tèssera CNS;

˗ cartas prepagadas;

˗ bonìficu bancàriu;

˗ àteras formas permìtidas dae sa lege.

6. Comente presentare sa domanda pro tènnere sas providèntzias

Sa domanda pro otènnere sas indennidades est in forma de AUTOTZERTIFICATZIONE, chi est fintzas s'atestatzione de sa beridade de sas decraratziones fatas.

S'autotzertificatzione si depet presentare impreende su modellu apòsitu allegadu, paris cun su documentu de identidade de su chi faghet sa rechesta, e si podet trasmìtere;

- cun sa posta eletrònica a s'indiritzu servizisociali@comune.busachi.or.it

- cun sa posta eletrònica tzertificada (PEC) a s'indiritzu sociale.busachi@legalmail.it

- cunsignada a manos, si ddu sèbera su richiedente, a su Comune de Busache -Ufìtziu Protocollu.

7. Controllos

Su Comune at a fàghere sos controllos dèpidos, fintzas a campione, pro controllare sa beridade de sas decraratziones sostitutivas fatas pro otènnere sas providèntzias, fintzas pedende de produire atestatziones pretzisas, agigu chi sas diretivas natzionales ant a permìtere de torrare a sas atividades normales.

S'ammentat ca, a norma de sos artt. 75 e 76 de su D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e sas modificatziones e integratziones fatas a pustis, chie faghet decraratziones farsas est punidu cunforme a su còditze penale e de sas leges ispetziales in matèria e, pro sa decraratzione non bera, perdet sos benefìtzios chi, in casu, podiat otènnere dae su provedimentu emìtidu aende presentadu una decraratzione non bera.

8. Responsàbile de su Protzedimentu

Su Responsàbile de su Protzedimentu est s'Assistente Sotziale Maria Mascia.

9. Publitzidade

Custu avisu at a èssere publicadu paris a su modellu de domanda, in sa home page de su situ istitutzionale de su Comune de Busache e in cussa de su situ istitutzionale de s'Unione de sos Comunes de su Barigadu.

S'Unione de sos Comunes de su Barigadu, comente titulare de su tratamentu, at a impreare sos datos personales cunferidos cun modalidade prus che totu informàticas e telemàticas, pro s'esecutzione de sos còmpitos pròpios de interesse pùblicu o semper e cando collegados a s'esertzìtziu de sos poteres pùblicos pròpios; sunt inclùdidas sas finalidades de archiviatzione, de chirca istòrica e de anàlisi pro iscopos istatìsticos. Sos datos ant a èssere tratados pro totu su tempus chi at a serbire pro sa congruida de su protzedimentu-protzessu o pro s'esecutzione de su servìtziu-atividade pedida e, a pustis pro sa congruida de su protzedimentu-protzessu o sessamentu de su servìtziu-atividade. Sos datos ant a èssere costoidos a manera cunforme a sas normas in contu de sa remunidura de sa documentatzione amministrativa.

Sos datos ant a èssere tratados a manera esclusiva dae su personale e dae sos collaboradores de su titulare e s'ant a pòdere comunicare a sugetos designados a manera apòsita comente responsàbiles de su tratamentu.

Foras de custas ipòtesis sos datos no ant a èssere comunicados a àtere o difùndidos, si no cando est prevididu a manera ispetzìfica dae su diritu natzionale o dae s'Unione europea.

Sos interessados tenent su diritu de pedire a su titulare de su tratamentu de pòdere atzèdere a sos datos personales e a sa retìfica o a cantzellare sos datos o a sa limitatzione de sos tratamentos chi ddis pertocat o de si opònnere pro su tratamentu (artt. 15 e sos chi sighint de su RGPD).

Sos interessados, si bi sunt sas cunditziones , tenent, fintzas, su diritu de propònnere reclamu a s'Autoridade de controllu (Garante Privacy) sighende sas protzeduras prevididas.

Su Responsàbile de su Servìtziu sotziale Assotziadu

f.du Ass. Sotziale Maria Mascia

Pro informatziones:

Ufìtziu/Òrganu: Servìtzios Sotziales (Maria Mascia)

Referente: Luisa Serra

Indiritzu: sociale@unionecomunibarigadu.it

(MM)

Su sistema bibliotecàriu de Barigadu at Ativadu Media Library Online

Su sistema bibliotecàriu de Barigadu at aderidu a MediaLibraryOnline una piataforma chi dat a ònnia biblioteca sa possibilidade de fàghere unu servìtziu de prèstidos digitales.

DAE SU 20 DE ABRILE TOTU SOS UTENTES INTERESSADOS PODENT TÈNNERE SU SERVÌTZIU

Comente fàghere pro si nche iscrìere:

Sos utentes interessados depent dare sos datos issoro telefonende o mandende una mail (cumpleta de nùmene, sambenadu, còditze fiscale e indiritzu de posta eletrònica) a s'operadore de sa biblioteca chi nch'at a registrare a s'utente in sa piataforma e dd'at a dare unu nùmene utente (username) e unu faeddu pro intrare (password) chi dd'ant a permìtere de intrare a sa piataforma www.medialibrary.it.
S'utente a pustis at a retzire una mail pro cumpletare s'abilitatzione. Finidos totu sos passàgios, s'utente est abilitadu e podet tènnere a dispositzione, diretamente dae domo sua, totu sos servìtzios chi ddi bisòngiant .

Comente fàghere pro intrare a su servìtziu:

Tocat a intrare a sa piataforma www.medialibrary.it
Dae su menù a tendina tocat a seletzionare 'sistema bibliotecario del Barigadu' e a pònnere sas credentziales personales. In custa manera si podet intrare ònnia die e a cale si siat ora de sa die e seberare intro de sos diferentes trastos multimediales chi sa piataforma ponet a dispositzione: ebook, MP3, bancas de datos, films, vìdeos, immàgines, libros de ascurtare, e-learning, cursos de limba, edìcolas (rivistas, giornales, periòdicos natzionales e internatzionales puru). Chie non renesset a si registrare o tenet dificultade in carchi passàgiu (a cumpletare s' abilitatzione, a iscarrigare ebook e film, a consultare s'edìcola, ecc.) podet pregontare una manu de agiudu o unu cussìgiu a sos operadores de sa biblioteca telefonende.los, mandende una mail o podet fintzas intrare a su situ MLOL e andare a sa setzione 'aiuto'.

A.F.

Emergèntzia COVID-19: s'isportellu de sa limba sarda sighit a traballare

Sotziedade Cooperativa L'altra cultura

Si avisat chi, pro more de s'emergèntzia pro sa Covid-19, sas fainas de s'isportellu linguìsticu, fintzas a su 3 de su mese de maju e francu perlongamentos chi ant a istabilèssere sas autoridades, ant a sighire cun su teletraballu.

Sos operadores de isportellu sunt comente si siat a disponimentu pro cale si siat bisòngiu de tradutziones, fainas de interpretariadu, consulèntzias grammaticales e ortogràficas, consulèntzias didàticas, inditos bibliogràficos, sitogràficos, etc.

Sos operadores si podent chircare telefonende ònnia die, intra de sas 8 de mangianu e sas 8 de merie, a su nùmeru 349.6025986 o mandende unu messàgiu a s'indiritzu de posta eletrònica isportellu.limba.barigadu@gmail.com

Emergèntzia Coronavirus: DPCM de su 10 de abrile 2020

Su Presidente de su Cussìgiu de sos Ministros, Giuseppe Conte, su 10 de abrile de su 2020 at firmadu su DPCM nou chi pròrogat fintzas a su 3 de maju 2020 sas mesuras restritivas pro cuntènnere s'emergèntzia epidemiològica dae Covid-19. Pro cantu atenet a sas atividades cummertziales, in custu decretu nou ddu at carchi piticu cambiamentu. Su Presidente Conte fàghere a ischire ca a cumintzare dae su 14 de abrile, a bellu a bellu, atividades meda cumintzant a torrare a abèrrere. Sa lista de sas atividades chi podent torrare a abèrrere contat una deghina de còditzes ATECO in prus, semper respetende sas mesuras de seguresa e garantende sa distàntzia sotziale mìnima, comente recumandant sas normas giai in vigore. Intro de custas atividades ddoe sunt: sas cartolerias, sas librerias, sas butegas chi bendent bestimenta pro pitzinnos de naschidòrgiu e pitzinneddos, sunt istadas inseridas intro de sas atividades produtivas cunsentidas fintzas sa silvicoltura e sas indùstrias chi traballant sa linna. Sas dispositziones de su decretu tenent efetu dae su 14 de abrile fintzas a su 3 de maju. In su decretu est ispetzificadu ca s'ant a sighire a respetare sas mesuras de cuntenimentu prus restritivas chi ònnia Regione at adotadu, de acordu cun su Ministru de sa Salude, in àreas ispetzìficas de su territòriu regionale. Chie cheret lèghere su testu cumpletu de su DPCM ddu podet agatare inoghe

DPCM de su 10 de abrile 2020

A.F.

Emergèntzia Coronavirus: prorogadas a su 13 de abrile sas mesuras pro cuntènnere su COVID-19

Su Presidente de su Cussìgiu Giusepe Conte at firmadu su DPCM de su 1 de abrile 2020 chi pròrogat fintzas a su 13 de su mese de abrile 2020 sas mesuras pro cuntènnere su contàgiu de s'epidemia dae COVID-19, giai in vigore fintzas a su 3 de abrile.
Sa lìtera d) de s'artìculu 1 de su DPCM de su 8 de martzu 2020 mudat cun custa dispositzione noa: ' sunt blocados sos eventos e sas cumpetitziones isportivas de cale si siat categoria e setore, siat in sos logos pùblicos nche privados. Sunt suspèndidos sos allenamentos de sos atletas professionistas e non professionistas in cale si siat impiantu isportivu'. Sas dispositziones de su decretu intrant in vigore dae su 4 de abrile 2020.

DPCM de su 1 de abrile 2020

A.F.

Emergèntzia Coronavirus - esentziones tickets prorogadas a su 30 de làmpadas

Si faghet a ischire ca pro amparare sa salute de sos utentes e de sos operadores sanitàrios e cuntènnere sa tzircolartzione de su Coronavirus, sas esentziones dae su ticket pro patologias o rèdditu, chi iscadint tra su mese de martzu e su de làmpadas 2020, sunt istadas prorogadas a su 30 de làmpadas.
Si recumandat a sos utentes de non lòmpere a sos isportellos de sos ufìtzios distretuales de sa Assl de Aristanis pro ddu rinnovare e nen a sa 'Casa della salute' de Samugheo.

Chie tenet bisòngiu de àteras informatziones podet cuntatare sos ufìtzios esentzione ticket, dae domo sua, cun sa posta eletrònica o faghende una telefonada a sos nùmeros chi agatat in su situ http://www.asloristano.it

A.F.

guida psicològica a su coronavirus pro sos tzitadinos


Emergèntzia Coronavirus òrdine de sos psicòlogos de Sardigna

A.F.

Règulas noas pro sa regorta de s'imbìrdiu e de s'allumìniu

Si faghet a ischire a totu sos utentes chi a cumintzare dae martis su 31 de martzu de su 2020, tocat a nche bogare s'imbìrdiu sentza dd'ammisturare a àtera genia de àliga, invetzes cun sa plàstica si nche depet pònnere s'allumìniu e sos botos (de materiales diferentes). S'àliga chi no est seberada comente s'ispetat at a abarrare sentza de nche leare.

Abbàida sa locandina

A.F.

Progetos personalizados pro malàidos cun disabilidade grave

Su responsàbile de su Servìtziu Sotziale Assotziadu dat a ischire chi si podent presentare sas domandas pro sos progetos personalizados pro malàidos cun disabilidade grave, a tenore de sa L. 162/1998.

Sa disabilidade devet èssere tzertificada a sa data de su 31/12/2019 a tenore de sa L. 104/1992 e tocat a presentare sos documentos chi sighint:

- ISEE 2020;

- ischeda de sa salude (allegadu B), chi est òbligu pro sos progetos noos;

- ischeda sotziale (allegadu C);

- decraratzione sostitutiva de tzertificatzione (allegadu D), in ue cheret postu cantu s'est retzidu pro su matessi progetu in s'annu 2019;

- fotocòpia documentu de identidade e còditze fiscale (de chie faghet sa domanda e de su malàidu destinatàriu de su progetu);

- tzertificadu chi atestat chi su familiare tenet oras de permissu retribuidu ex L. 104/1992;

- còpia de sa tzertificatzione de disabilidade.

Sas domandas cherent presentadas intro de su 28/02/2020.

Sos mòdulos si podent pedire a sos Servìtzios Sotziales su Comune de residèntzia o iscarrigare dae su situ de s'Unione Comunes de su Barigadu.

(GFP)

R.E.I.S. 2019 - Presentatzione domandas

Su responsàbile de su Servìtziu Sotziale Assotziadu de s'Unione Barigadu dat a ischire chi si podent presentare sas domandas pro otènnere su rèdditu de inclusione sotziale (R.E.I.S.) denominadu ''Agiudu torrau''.

Chie nde tenet deretu devet presentare domanda intro de sa una (h 13,00) de su 28/02/2020, compilende su mòdulu chi agatat in s'ufìtziu de sos Servìtzios Sotziales de bidda sua e aunende sos documentos chi sighint:

- còpia de su documento de identidade e còditze fiscale de chie faghet sa domanda;

- ISEE e decraratzione ùnica (DSU) vàlidos. Dare atentu chi su nùcleu de sa famìllia cheret totunu cun su chi b'est registradu in s'anàgrafe, si nono sa domanda non s'atzetat;

- tzertificados chi atestant invalididade grave pro chie faghet sa domanda e/o pro carchi familiare cunvivente.

Sa domanda la podet presentare unu cumponente ebbia de sa famìllia.

(GFP)

''Connoschimus su mundu in sardu'' e ''Su Printzipeddu''

S'Unione de sos Comunes de su Barigadu ocannu puru at investidu in cultura e pro dare sa possibilidade a sos pitzinnos de imparare su sardu at publicadu duos libreddos de dare a sas iscolas.

Sas iscolas maternas e elementares ant a retzire su libreddu ''Connoschimus su mundu in sardu'', formadu dae 56 ischedas didàticas aprontadas dae sas operadoras Marinella Marras, Gianfranca Piras e Maria Giovanna Serchisu. Si bi podent imparare sos nùmenes de sas partes de su carenadu e de sa famìllia, imparare comente saludare e nàrrere paràulas gentiles, giogare cun sas istajones colorende, iscriende e retalliende sas pàginas.

Sas iscolas mèdias ant a retzire s'adatamentu teatrale de ''Su Printzipeddu'' de Antoine de Saint-Exupéry fatu dae Maria Giovanna Serchisu e Gianfranca Piras, chi sos pitzinnos ant a pòdere drammatizare paris cun sos mastros.

Sos libros sunt publicados cun su cuntributu de sa lege regionale 6/2012 (art. 2, comma 13, annualidade 2013), sunt curados dae sa sotziedade cooperativa ‘L'Altra Cultura' de Aristanis e sa gràfica est de Badabò de Enrica Fara.

Pro bìdere sos libros online bos podides collegare a sos link chi sighint:

Connoschimus su mundu in sardu

Su Printzipeddu

(GFP)

Connoschimus su mundu in sardu Connoschimus su mundu in sardu

Su Printzipeddu Su Printzipeddu

Programma atuativu regionale ''A pustis nostru / Dopo di noi''

Si dat a ischire chi sunt abertos sos tèrmines pro presentare sas domandas pro intrare in su programma atuativu regionale ''Dopo di noi'', risorsas pro dare assistèntzia a gente cun disabilidade grave e sena amparu familiare (L. 112/2016).

S'interventu previdet:

a) atividades programmadas de acumpangiamentu pro essire dae sa famìllia de orìgine;

b) interventos de agiudu in domo;

d) interventos pro realizare risolutziones abitativas noas.

Nde tenent deretu sas persones cun disabilidade grave (finas intelletiva e de s'isvilupu neurològicu) reconnotas a tenore de s'art. 3 comma 3 de sa L. 104/1992. Si dat prioridade a sos disàbiles graves chi non tenent s'agiudu de sa famìllia, sighende custos critèrios:

- disàbiles chi non tenent genitores e mancu rèdditu o patrimòniu;

- disàbiles chi tenent sos genitores chi però no los podent prus atèndere;

- disàbiles chi sunt in istruturas residentziales chi no intrant in sas caraterìsticas de sa domo familiare individuada dae s'art. 3 comma 4 de su decretu ministeriale.

Chie est interessadu (o sos familiares suos) devet pedire su mòdulu chi agatat in sos ufìtzios de sos Servìtzios Sotziales in sos Comunes de su Distretu PLUS Ghilartzi-Bosa e allegare sos documentos chi sighint:

- ISEE sòtziu-sanitàriu vàlidu;

- profilu de funtzionamentu cumpiladu dae su Servìtziu Sanitàriu de riferimentu;

- ischeda de valutatzione de sas autonomias cumpilada dae su Servìtziu Sanitàriu de riferimentu.

Sas domandas cherent presentadas a su Servìtziu Sotziale de su Comune de residèntzia intro de su 31.05.2019.

Leghe s'avisu

(GFP)

Denùntzia de possessu de testùine americanu

Sa Provìntzia de Aristanis (Setore Ambiente e Atividades produtivas) dat a ischire chi chie tenet in possessu carchi esemplare de testùine americanu de paule (Trachemys __Scripta) lu devet comunicare a sa Provìntzia compilende su mòdulu de denùntzia chi agatat in su situ www.specieinvasive.it.

Su mòdulu cumpiladu cheret imbiadu a sa Provìntzia de Aristanis (Setore Ambiente e Atividades Produtivas, Ufìtziu Faunìsticu).

Sa Trachemys __Scripta est unu rètile chi preferit a bìvere in lagos (naturales o artifitziales) e frùmenes cun abba trula in ue b'apat prantas acuàticas. Est un'animale esòticu invasivu meda: si nche màndigat pisches, pugiones acuàticos e animales anfìbios e intrat in cumpetitzione cun sos testùines originàrios de su logu, faghende·los impagonzare e ponende in perìgulu sos echilìbrios de s'ecosistema.

Pro custa resone tocat a istare atentos meda a no lu fàghere fuire nen procreare. Est vietadu de su totu de lassare custos animales isbandonados in su sartu.

Sa Regione Sardigna est preparende unu pranu regionale pro eliminare sa Trachemys __Scripta e est faghende una chirca pro cumprèndere sa difusione de custu testùine in su territòriu regionale.

Si pedit sa màssima collaboratzione comunichende onni informatziones ùtile a s'ufìtziu faunìsticu de sa Provìntzia de Aristanis, chi at a mandare sos datos a sa Regione.

Pro tènnere carchi informatzione in prus si podet lèghere in su situ https://www.animalidacompagnia.it/tartaruga-dacqua-trachemys-__Scripta/.

(GFP)

''Estiamo in Barigadu'' - Annu 2019

Ocannu puru sos pitzinnos de sos Comunes de Ardaule, Bidoniu, Busache, Fordongianus, Neoneli, Samugheo, Sorradile e Ula ant a pòdere partetzipare a sas atividades de ''Estiamo in Barigadu'', chi ant a comintzare in su mese de trìulas.

Sas atividades in programma sunt sas chi sighint:

- Colònia pro pitzinnos dae sos 8 a sos 13 annos. S'at a fàghere in Bosa Marina dae s'8 a su 17 de trìulas e dae su 18 a su 27 de trìulas. B'at a àere giogos, atividades didàticas e culturales, teatru, escursiones e àtera cosa meda. Sa cuota pro partetzipare est de 150 èuros (100 si b'at duos o prus iscritos dae sa matessi famìllia).

- ''Spiaggia Day'' pro pitzinnos dae sos 6 a sos 13 annos. S'at a fàghere in sa marina de Turre Manna in su mese de trìulas. Ant a èssere 8 dies in oràriu 7,30-14,30. Pro partetzipare si pagat 50 èuros (40 si b'at duos o prus iscritos dae sa matessi famìllia).

- Mini-olimpìades pro pitzinnos dae sos 3 a sos 13 annos. S'ant a fàghere in sos meses de trìulas-cabudanni in sos Comunes de Ardaule, Bidoniu, Busache, Fordongianus, Neoneli, Samugheo, Sorradile e Ula e sa manifestatzione finale s'at a fàghere in Busache. Pro partetzipare si pagat 10 èuros.

Sas adesiones pro totu sas atividades cherent dadas intro de mesudie (h 12,00) de su 24 de maju in su Comune in ue bivet.

Sos mòdulos de adesione, su programma de sa colònia e sas locandinas si podent iscarrigare dae su link http://www.comune.ulatirso.or.it/ente/albo/6269.

(GFP)

Progetu Home Care Premium 2019 - Assistèntzia domitziliare

Si dat a ischire chi in su situ de s'INPS est publicadu su bandu pùblicu Home Care Premium 2019 pro dipendentes e pensionados pùblicos e pro sos parentes issoro chi non sunt autònomos, chi permitit de curare sos malàidos in domo.

CHIE NDE TENET DIRITU

Mannos e minores chi non sunt autònomos e chi possedint sa tzertificatzione prevista dae su bandu, est a nàrrere:

- dipendentes e pensionados iscritos a sa gestione unitària de sas prestatziones creditìtzias e sotziales; pensionados utentes de sa gestione dipendentes pùblicos e còniuges issoro (si non b'at sentèntzia de separatzione);

- parentes e afines de primu gradu, mancari non siant cunviventes; còniuges chi ant fatu unione tzivile; cunviventes ex lege 76/2016; frades o sorres de su titulare (si est tutore o curadore);

- minores òrfanos de utentes o de pensionados de sa gestione dipendentes pùblicos; minores afidados a su titulare de su diritu.

COMENTE SI PRESENTAT SA DOMANDA

Sa domanda cheret presentada in manera telemàtica intrende in su situ Inps (si podet pedire agiudu a su Contact Center de s'Inps o de sos Patronados).

PRO FÀGHERE SA DOMANDA TOCAT A

- èssere iscritos a su programma ''Accesso al servizio di welfare'' (si chie nde tenet profetu no est su titulare);

- tènnere su PIN dispositivu de s'Inps;

- tènnere sa Decraratzione Sostitutiva Ùnica (DSU) pro determinare s'ISEE.

ITE SI PODET OTÈNNERE

1) cuntributu econòmicu a tenore de su bisòngiu pro tènnere assistèntzia familiare;

2) prestatziones integrativas (servìtzios de professionistas, possibilidade de comporare ausìlios pro disàbiles, percursos de integratzione iscolàstica, atividades isportivas, cunsigna de màndigu domo pro domo etc.)

Sa domanda cheret presentada intro de mesudie (h 12,00) de su 30 de abrile 2019.

Pro informatziones e agiudu si podet pedire a sas assistentes sotziales in s'isportellu de informatzione (Comune de Ilartzi, carrera Matteotti 64 tel. 0785 561031; Unione Comunes Bosa, carrera Azuni ex Pro Loco).

(GFP)

Asseguratzione agevolada contra a sas calamidades atmosfèricas - Beranu-istiu 2019

Si dat a ischire a totu sos imprendidores agrìculos chi dae su 13 de martzu 2019 si podet aderire a s'asseguratzione agevolada contra a sas calamidades atmosfèricas pro beranu-istiu 2019.

Pro otènnere su contributu tocat a:

- èssere imprendidore agrìculu cun Partida IVA in agricultura, iscritu a sa Càmera de Cummèrtziu e cun fascìculu aziendale pro sas coltivatziones e sas istruturas;

- tènnere un'asseguratzione pro sas produtziones chi si cherent amparare.

Tèrmines pro atzetare sos tzertificados:

- 31.05.2019 pro sas coltivatziones permanentes (bide, olia, àrbores de fruta) e pro cussas a tziclu atòngiu-beranile;

- 30.06.2019 pro sas coltivatziones a tziclu beranile;

- 15.07.2019 pro sas coltivatziones a tziclu de istiu, de 2° incùngia, trapiantadas a pustis de su 31.05.2019;

- 31.10.2019 pro sas coltivatziones de vivaju.

Sos Cunsòrtzios de Difesa de sa Sardigna ant fatu cunventziones cun paritzas Cumpangias de Asseguratzione. Pro pòdere bìere sas solutziones assegurativas e pro tènnere prus informatziones si podet preguntare in sos ufìtzios territoriales cumpetentes (Aristanis, viale Brianza 46 - Tel. 0783-296040 e 349-6582238).

S'avisu cun totu sas informatziones si podet iscarrigare incarchende inoghe.

(GFP)

Dae abrile sas domandas pro su rèdditu de tzitadinàntzia

Dae su mese de abrile 2019 intrat in vigore su Rèdditu de Tzitadinàntzia (o Pensione de Tzitadinàntzia pro chie tenet prus de 67 annos).

Una parte at a integrare su rèdditu de sa famìllia (cuota A) e una parte serbit pro pagare sa domo de allogu o su mùtuu (cuota B).

Sa domanda si podet presentare dae su 6 de onni mese pro 18 meses, cun possìbile rinnovu a pustis de unu mese de pasu.

Pro bi intrare tocat a tènnere sos recuisidos chi sighint:

- èssere tzitadinu italianu, de s'Unione Europea o de Paisos tertzos (modalidades ispetzificadas in su bandu);

- tènnere residèntzia in Itàlia dae 10 annos (sos ùrtimos 2 continuados);

- tènnere ISEE inferiore a 9.360 èuros;

- su patrimòniu immobiliare non devet sobrare sos 30.000 èuros (foras de sa domo de residèntzia);

- su patrimòniu mobiliare (contos currentes etc.) non devet sobrare sos 6.000 èuros pro una persone, 8.000 pro duas persones, 10.000 pro tres o prus persones. Si b'at disàbiles sos massimales creschent de 5.000 èuros pro onni disàbile presente in famìllia;

- su rèdditu familiare non devet sobrare sos 6.000 èuros a s'annu pro su R.d.C. e 7.560 èuros pro sa P.d.C. (a mancu chi sa famìllia non siat in domo de allogu);

- non si podent tènnere veturas immatriculadas in sos 6 meses in antis de sa domanda. Si sa vetura non sobrat sos 1.600 cc. de tzilindrada non devet èssere immatriculada in sos duos annos chi pretzedent sa domanda (a mancu chi non b'apat disàbiles).

Sas domandas si podent presentare in sos CAF o mandare a su situ www.redditodicittadinanza.gov.it.

Pro tènnere prus informatziones bos podides collegare a sa pàgina https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?moduli=true&iidmodulo=842&lingua=it&IdArea=4880.

(GFP)

Pro eliminare sas barrieras architetònicas in domos privadas (L. 13/1989)

Si dat a ischire a chie est interessadu chi sas domandas pro otènnere contributos pro eliminare sas barrieras architetònicas in domos privadas (a tenore de sa Lege 13/1989) cherent presentadas a sos Comunes intro de sa prima die de martzu 2019.

Pro fàghere sa domanda tocat a tènnere custas caraterìsticas:

- invalididade (si dat preferèntzia a chie tenet invalididade a su 100% cun dificultade a caminare reconnota dae s'Agentzia de Tutela de sa Salude cumpetente);

- residèntzia in sa domo in ue cherent fatos sos megioros;

- autorizatzione de su mere de sa domo (si no est de propiedade de chie faghet sa domanda);

- sos traballos non devent èssere giai fatos e mancu comintzados.

Ite documentos bi cheret:

1) domanda fata segundu s'ischema preparadu dae s'Assessoradu (bi cheret sa marca de bullu);

2) decraratzione sostitutiva de atu de notoriedade;

3) tzertificadu mèdicu fatu dae su dutore de famìllia;

4) tzertificadu ATS (o fotocòpia autenticada) chi atestat s'invalididade a su 100% cun dificultade a caminare;

5) autorizatzione de su mere de sa domo (in casu chi non siat sa matessi persone chi faghet sa domanda).

Sas informatziones si podent pedire in su Comune de residèntzia, in ue si podet ritirare sa documentatzione intro de su 28 de freàrgiu.

Sa data de iscadèntzia pro presentare sas domandas est sa prima die de martzu 2019.

(GFP)

Nadale in Barigadu

S'Unione de sos Comunes de Barigadu organizat dae su 15 de nadale 2018 a su 6 de ghennàrgiu 2019 s' animatzione de Nadale pro sos pitzinnos, chi ant a pòdere bisitare sa domita de Babbu Nadale e partetzipare a giogos, trucos, ballos e sorpresas de onni tipu.

Su calendàriu est su chi sighit:

Bidoniu: 15 de nadale a sas 4 (h 16,00) in su Tzentru sotziale;

Neoneli: 16 de nadale a sas 3 (h 15,00) in pratza Itàlia;

Fordongianus: 18 de nadale a sas 10 de mangianu in s'iscola primària;

Ula: 20 de nadale a sas 3 (h 15,00) in su salone comunale;

Samugheo: 23 de nadale a sas 9 e mesa de mangianu (h 9,30) in pratza Repùblica;

Busache: 26 de nadale a sas 3 e mesa (h 15,30) in sa palestra comunale;

Ardaule: 28 de nadale a sas 3 e mesa (h 15,30) in pratza Matteotti;

Sorradile: 6 de ghennàrgiu 2019 a sas 3 (h 15,00) in su Tzentru de agregatzione sotziale.

(GFP)

Progetu ''Promemòria Auschwitz Sardegna 2019''

S'assòtziu ''ARCI Sardegna'' bandit su progetu ''Promemòria Auschwitz Sardegna 2019'' pro giòvanos dae sos 18 a sos 25 annos.

Su progetu est promòvidu dae s'Unione de sos Comunes de Barigadu e gestidu dae s'assòtziu ''ARCI Sardegna'' paris cun s'assòtziu ''Deina''. B'ant aderidu sos Comunes de Ardaule, Bidoniu, Busache, Fordongianus, Neoneli, Sorradile e Ula e tenet s'iscopu de educare sos giòvanos a èssere tzitadinos europeos e a cumprèndere sos collegamentos e sas cumplessidades de su mundu in ue bivent.

Su momentu prus importante est su biàgiu a Cracòvia, chi previdit de visitare su Museu-Fàbrica de Oscar Schindler, su ''ghetto'' ebreu de Cracòvia e sos campos de cuntzentramentu de Auschwitz-Birkenau.

Sos giòvanos interessados a partetzipare devent compilare sa domanda (online ebbia) intro de sàbadu 15 de nadale 2018. Tocat a èssere residentes in sas biddas chi ant aderidu a su progetu e bi cheret unu contributu de ispesa de 80 èuros.

Ant a èssere ammìtidos a partetzipare 2 giòvanos dae onni bidda (foras de Busache, Fordongianus e Neoneli chi nd'ant a ammìtere 3).

Totu sas informatziones si podent agatare incarchende in custu link.

Sa domanda de iscritzione si podet compilare incarchende inoghe.

(GFP)

Sa Posta non serrat e s'ant a abèrrere sos isportellos automàticos

Sos ufìtzios de sa Posta ant a abarrare abertos finas in sas biddas minores, e in ue non bi nd'at s'at a installare intro de un'annu un'isportellu de prelievu automàticu (ATM).
Est su chi at promissu Poste italiane in Roma eris 26 de santandria 2018, in presèntzia de 3.000 sìndigos e de sas càrrigas prus artas de s'Istadu.
Est unu momentu de cunfrontu importante pro totu sas biddas sardas chi sunt in arriscu de ispopulamentu e sunt perdende die cun die servìtzios importantes.
Poste italiane at fatu promissa de non serrare peruna filiale in peruna biddighedda, a manera de agiudare sa crèschida e s'isvilupu de sos territòrios.
S'abertura de sos isportellos automàticos, in prus, podet èssere ùtile meda, màssimu in ue b'at gente manna chi tenet dificultade a si mòvere dae sa bidda.

(GFP)

'Coloro e iscrio', libru didàticu pro pitzinnos

'Coloro e iscrio - Su primu cartolàriu meu de limba sarda' est unu libru publicadu in su 2017 dae s'Unione de Comunes de Barigadu pro lu dare a totu sos pitzinnos de iscola materna e elementare.
Est cumpostu dae 42 ischedas aprontadas dae sas operadoras Gianfranca Piras e Maria Giovanna Serchisu pro imparare a sos pitzinnos sos nùmenes de animales, frùtora, ortalìtzia e àteru. Sas ischedas si podent colorare, iscrìere e finas retalliare.
Unu traballu ùtile siat pro sos pitzinnos chi ant retzidu su libru, siat pro sos mastros impignados in sos laboratòrios de sardu veiculare, chi ant a pòdere fotocop

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Autocertificatzione Formato pdf 593 kb
Avisu Formato pdf 203 kb
Progetu_trasportu_istudiantes Formato pdf 281 kb
Avisu Formato pdf 440 kb
Avisu Formato pdf 185 kb
Decraratzione_tràmudu_residèntzia_a s'èstero Formato pdf 177 kb
Allegadu_A Formato pdf 6 kb
Allegadu_B Formato pdf 31 kb
Lege Formato pdf 43 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto