Vai a sottomenu e altri contenuti

Avisos e àutos in limba sarda de su Comune de Busache

Prorogada a su 31 de austu 2020 s'iscadèntzia de sos documentos de reconnoschimentu e de identidade (art. 104 de su D.L. n.18 de su 17 de martzu 2020)

Su Decretu Lege de su 17 martzu 2020, n.18 numenadu 'Cura Itàlia' pro fàghere a mancu de lòmpere a tropas in sos ufìtzios sentza de respetare sa distàntzia mìnima tra pare e cun s'iscopu de minimare su prus possìbile su rìschiu de 'contàgiu dae COVID-19, at istabilidu de prorogare fintzas a su 31 de austu 2020 s'iscadèntzia de sos documentos de reconnoschimentu e de identidade (ispetzificados in s'art.1, comma 1, lìteras c), d), e) de su Decretu de su Presidente de sa Repùblica de su 28 de nadale 2000, n.445), aprontados dae sas Amministratziones Pùblicas, chi sunt iscadidos su 17 de martzu o a pustis de su 17 de martzu 2020.

Documentu de reconnoschimentu: ònnia documentu in paperi, in formadu magneticu o digitale cun sa fotografia de su titulare fatu in un'amministratzione pùblica italiana o in àteru istadu chi permitit s'identificatzione personale de su titulare;

Documentu de identidade: sa carta de identidade e ònnia documentu in paperi, in formadu magneticu o digitale cun sa fotografia de su titulare fatu dae s'amministratzione cumpetente de s'Istadu italianu o dae àteros Istados, chi permitit de dimostrare s'identidade personale de su titulare;

Documentu de identidade eletrònicu: est unu documentu comente sa carta de identidade eletrònica chi su Comune faghet fintzas a cumprire sos bìndighi annos.

Pro s'espàtriu balet s'iscadèntzia iscrita in su documentu.

A.F.

Sa pandemia bista cun sos ogros de un'artista busachesa

Sa mastra e artista busachesa Angela Saba at regaladu unu cuadru fatu dae issa matessi a s'ispidale San Martino de Aristanis. S'aberit pròpiu cun sa fotografia de custu cuadru, custa dies, sa pàgina Facebook de sa ASSL de Aristanis, ''de totu sos regalos chi amus retzidu, como a ùrtimu, custu est su chi nos at cummòvidos prus' ant iscritu. Angela Saba at chèrfidu regalare s'òpera sua a s'ispidale dedichende·dda a totus sos operadores sanitàrios chi sunt gherrende in prima lìnia contra a custa pesta mala de COVID-19.
Sa fèmina sarda bestida cun su costùmene busachesu de sas viudas, cun sa mascaredda in cara chi portat su disìnniu de sos bator moros, est sa jaja chi cun ogros lùghidos e tristos est su sìmbolu de sa Sardigna intrea chi est bivende custu momentu difìtzile e delicadu meda. Un'amiga sua istimada, Paola Nieddu, originària de Lei, apassionada dae semper de poesia sarda, at iscritu in logudoresu sos versos chi si bient in su cuadru.

S'artista at mandadu su cuadru acumpangiadu dae una lìtera in ue at iscritu custos faeddos:

'Operadores garbosos, so Angela Saba, una mastra busachesa cun sa passione pro su disìnniu e sa pitura dae cando fiat pitzinna minore. In unu momentu gosi tristu, chi non paret mancu beru, apo cherfidu leare ispiratzione dae su logu in ue bivo ca gente meda in bidda mia portat ancora su costùmene in sa vida de ònnia die. Apo pintadu sa cara de jaja mea...
Una manu de agiudu pro fàghere cust'òpera mi dd'at dada Paola Nieddu, amiga mia istimada, operadore sanitàriu sensìbile meda e cun sa passione pro sa poesia sarda, sos versos iscritos in su cuadru sunt sos suos (in sardu logudoresu); custos versos contant su dramma chi semus bivende, custu male no at istraviadu a nemos, mancu a nois sardos chi semus in un ìsula. De acòrdiu cun Paola amus pensadu de dare in regalu cust'òpera a s'istrutura sanitària bostra, ischende ca seis gherrende in prima lìnia pro totu nois pro parare fronte a custu male e nos cherìamus fàghere a intèndere totu sa solidariedade nostra.
Su pensamentu est fintzas pro chie non si dd'at pitzigada a sanare e pro chie est ancora sufrende. S'ispera nostra est chi custa esperièntzia mala e dolorosa nos potzat fàghere torrare a cumintzare de bellu nou e tènnere a mente s'importàntzia de nos agiudare pari pari pro chi su benidore siat mègius'.

Su cuadru est istadu apicadu in sa diretzione sanitària de s'Ispidale San Martino de Aristanis cun orgòlliu mannu de su Sìndigu de Busache, Giovanni Orrù, chi fiat presente a sa tzerimònia paris a s'artista e a Nicola Orrù, su diretore de sos presìdios de ispidale de s'ATS de Aristanis.

A.F.

Bandu pro assignare contributos in agiudu de chie tenet cuntratos de afitu -Lege 431/98

TOCAT A PRESENTARE SA DOMANDA INTRO DE SU 20 DE MAJU 2020 A SU COMUNE DE BUSACHE

AVISU PÙBLICU

SI FAGHET A ISCHIRE A TOTU SOS INTERESSADOS CA

A SOS SENSOS DE SA LEGE 431 DE SU 9 DE NADALE 1998 ART.11 E DE SU D.M. DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS DE SU 7 E LÀMPADAS 1999 SUNT ABERTOS SOS TÈRMINES PRO PRESENTARE SAS DOMANDAS PRO TÈNNERE CONTRIBUTOS INTEGRATIVOS PRO PAGARE S'AFITU DE DOMO. ANNUALIDADE 2020 MESES DE GHENNÀRGIU-ABRILE

PODENT PRESENTARE DOMANDA DE CONTRIBUTOS INTEGRATIVOS PRO SU 2020 TOTU SOS CHI, SA DIE CHI FAGHENT DOMANDA:

-tenent unu cuntratu de afitu registradu in manera regulare, de domos a usu residentziale de propiedade privada chi sunt in sos Comunes de s'Unione de Barigadu e in ue bivent comente domo printzipale o esclusiva, bastet chi s'afitu non siat pro domos chi intrant in sas categorias de su catastu A1, A8 e A9;

-sunt titulares de unu cuntratu de afitu pro usu residentziale de domos de propiedade pùblica, destinadas a locatzione permanente, comente narat su Decretu de su Ministeru de sas infrastruturas n.2523 de su 27 de nadale 2001, chi sunt in sos Comunes de s'Unione de Barigadu e in ue bivent comente domo printzipale o esclusiva.

DEPENT TÈNNERE UN ISEE (Indicadore de Situatzione Econòmica Ecuivalente) de su nùcleu familiare chi rientrat in sa FÀSCIA A o in sa FÀSCIA B (abbàida cun atentzione s'avisu allegadu)

SOS INTERESSADOS PODENT ABBAIDARE SU BANDU PUBLICADU IN S'ALBU PRETÒRIU ON LINE DE S'UNIONE DE SOS COMUNES DE BARIGADU E IN SOS SITOS INTERNET DE SOS COMUNES ASSOTZIADOS E PRESENTARE DOMANDA INTRO E NON A PUSTIS DE SA UNA (h.13.00) DE SU 20 DE MAJU 2020 IN SOS MÒDULOS DISPONÌBILES IN SOS UFÌTZIOS COMUNALES DE SOS COMUNES DE S'UNIONE, IN SOS ORÀRIOS DE ABERTURA A SU PÙBLICU.


S'Avisu 2020 e su mòdulu de domanda sunt publicados e si nde podent iscarrigare dae su situ istitutzionale de su Comune de Busache.

A.F.

BURSA DE ISTÙDIU NATZIONALE PRO SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS SEGUNDÀRIAS DE SEGUNDU GRADU -ANNU ISCOLÀSTICU 2019/2020-

SI FAGHET A ISCHIRE A TOTU SOS TZITADINOS CA EST ESSIDU SU BANDU DE SA REGIONE SARDA PRO ATZÈDERE A SA BURSA DE ISTÙDIU PRO SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS SEGUNDÀRIAS DE SEGUNDU GRADU, ISTATALES E PARITÀRIAS, PRO S'ANNU ISCOLÀSTICU 2019/2020.

Ufìtziu Amministrativu

Prot. 1095

BURSA DE ISTÙDIU NATZIONALE
in favore de sos istudiantes de sas iscolas segundàrias de segundu gradu
Annu Iscolàsticu 2019/2020 - D.Lgs 13/04/2017 n.63

AVISU

Si faghet a ischire a sa tzitadinàntzia ca si podet presentare domanda pro tènnere sa bursa de istùdiu natzionale pro sos istudiantes de sas iscolas segundàrias de segundu gradu, istatales e paritàrias, pro s'annu iscolàsticu 2019/2020.

Pro presentare sa domanda tocat a:

1.èssere iscritos pro s'annu iscolàsticu 2019/2020 a un' iscola segundària de segundu gradu de su sistema natzionale de istrutzione (iscolas istatales e paritàrias);

2.èssere in una famìlia chi tenet una Situatzione Econòmica Ecuivalente (I.S.E.E.) chi torrat in sos 14.650,00 èuros;

3.compilare su mòdulu de domanda e allegare custos documentos:
•fotocòpia de s'atestatzione de s'ISEE in cursu de valididade lassadu a sos sensos de sa normativa previdida dae su DPCM n.159/2013;
•fotocòpia de su documentu de reconnoschimentu de chie faghet domanda in cursu de valididade.

4.Presentare sa domanda a su Comune de residèntzia - Ufìtziu Protocollo -intro de sa una (h.13,00) de su 15 de làmpadas 2020. Podet presentare sa domanda unu genitore, su rapresentante legale de s' istudiante o s' istudiante e totu si tenet sos 18 annos fatos.

5.Sa domanda si nche podet mandare fintzas in sa posta eletrònica tzertificada e/o ordinària a custu indiritzu: e-mail: protocollo@comune.busachi.or.it- pec: info.busachi@legalamil.it

Su comune s'at a incurare de nche mandare s'elencu de sos istudiantes ammìtidos a sa Regione Sarda, chi at a aprontare una graduatòria ùnica regionale, fata cumintzende dae s'ISEE prus bassu e creschende, in casu de ISEE totunos, intrat in antis s'istudiante prus giòvanu. S'elencu de sos istudiantes chi ant a èssere in graduatòria, est a nàrrere cussos chi ant a retzire sa bursa de istùdiu, nch'at a èssere mandadu a su Ministeru de s'Istrutzione Pùblica. A sos chi ispetat sa bursa de istùdiu ant a retzire unu bonìficu domitziliadu e su Ministeru de s'Istrutzione at a istabilire cando e comente. Sa bursa de istùdiu est de 200 èuros onniuna.


INFORMATIVA PRIVACY - Su Ministeru de s'Istrutzione at aprontadu s'informativa pro sa privacy chi agatades publicada in su situ de su Comune: www.comune.busachi.or.it e in su situ de su Ministeru: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher.


MODULÌSTICA E INFORMATZIONES - Sa modulìstica chi si depet usare est disponìbile in su situ de sa Regione Sarda: www.regione.sardegna.it, e in su situ de su Comune: www.comune.busachi.or.it e in s' Ufìtziu Amministrativu.


Pro totu sas informatziones: COMUNE - Ufìtziu Protocollo, dae su lunis a sa chenàbura dae sas noe a sa una (09.00/13.00). Telèfono: 0783 62010 e-mail: protocollo@comune.busachi.or.it-pec: info.busachi@legalamil.it MINISTERO DELL'ISTRUZIONE sito web https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher,e-mail iostudio@istruzione.it

Busachi, su 5 de maju 2020

Su Responsàbile de su Servìtziu
Giovanni Orrù

A.F.

AVISU: SU CAMPUSANTU TORRAT A ABÈRRERE

S'Amministratzione Comunale faghet a ischire a totu sos tzitadinos ca dae su 5 de maju, dae sas 8 e mesu a sa una (8.30/13.00), torrat a abèrrere su campusantu e si podet lòmpere a campusantu a fàghere totu sas fainas de manutentzione e pulitzia de sas tumbas de sos familiares.

Est òbligu pro totus a sighire sas dispositziones in vigore pro prevènnere su COVID-19 e in manera particulare a:

1. pònnere guantos e mascarina;

2. abarrare nessi 2 metros a tesu s'unu cun s'àteru;

3. fàghere a manera de no èssere totu a una tropa de gente.


Abbàida sa locandina

A.F.

Su coro busachesu in agiudu a s'Ispidale de Bilàrtzi
coro polifònicu femminile

In custu tempus difìtzile fatu de règulas noas de respetare, in ue totus semus unu pagu prus solos e prus pistighingiados, creschet su bonu coro e sa solidariedade de sa gente, de sos assòtzios e de totu sos entes chi cherent, comente podent e in su chi podent, dare una manu de agiudu pro cumbàtere paris contra custa pesta noa de COVID-19.
Dd'at pentzada bene su coro polifònicu feminile de Busache 'su nènnere' chi in custas dies at dadu in regalu a s'ispidale Delogu de Bilàrtzi un'aspiradore chirùrgicu portàtile a baterias chi podet èssere de agiudu in casu de netzessidade in custa emergèntzia sanitària dae COVID-19.
Pagas dies in antis, semper su matessi coro de fèminas busachesas, at fatu arribare a s'ispidale San Martino de Aristanis 37 tutas destinadas a su repartu COVID-19, cun cuntentesa manna de sa diretzione e de sos operadores sanitàrios de sa ASSL chi torrant gràtzias pro su pensamentu a su coro busachesu e a totus sos chi si sunt ativados pro sustènnere sas istruturas sanitàrias de su territòriu.

A.F.

SA DIE, su Presidente de sa Regione Solinas: sa Sardigna si nde torrat a pesare pro torrare a cumintzare.

Casteddu su 28 de abrile 2020,

Sa die de sa Sardigna


Su Presidente de sa Regione, Christian Solinas, at faeddadu totu in sardu in Cussìgiu Regionale, in ocasione de sa festa de sa die de sa Sardigna, sa festa de su pòpulu sardu, chi ocannu, comente at nadu su presidente Solinas, tenet unu significadu prus mannu ancora ca cheret nàrrere a torrare a cumintzare. Ocannu tenet unu significadu simbòlicu: comente unu tempus nch'amus catzadu sos opressores oe nche devimus catzare su virus cumbatende totu paris custa gherra pro torrare a sa vida nostra.
'Custa die dat s'oportunidade de nche barigare s' alabàntzia de su ritu, chi sunt importantes, eja, in sa vida de s'òmine: est sa die de nois sardos, de sa Sardigna! Una data nòdida, gasi comente ant ammentadu in medas de unu fatu istòricu, de cussèntzia natzionale, de fràigu de unu esperimentu autonomìsticu acumpridu a pustis dae sèculos de s'edade giuigale in armonia cun sas ideas rivolutzionàrias e illuministicas resumidas in sos printzìpios universales de sa libertade, , uguagliàntzia e amistade.
S'atualidade de sos valores identitàrios de sa Die si medit oe cun unu tempus particulare chi ponet domandas noas e nos presentat trintzeras noas pro gherrare contra a una pandemia traitora e mortale cun unu virus chi est curfinde a manera ferotze sa vida fitiana nostra, de sos antzianos nostros e non de issos ebbia. Una epidemia, chi semus cuntrastende a petorra parada cun mesuras poderosas pro li pònnere làcana, chi at custrintu pro chidas meda totu sos sardos a sacrifìtzios mannos meda, chi sunt ponende in pelea sas impresas nostras, sos traballadores, su setore econòmicu e produtivu. In custu tempus su meledu nostru pro sa Die Si prenat de cabias noas e leat una dimensione simbòlica chi forrogat sa capatzidade nostra de poderare, de èssere fortes e invocat in s'identidade de su pòpulu nostru sa capatzidade de si nche torrare a pesare e torrare a cumintzare lassende.si a palas cust'àtera tragèdia de s'istòria' L'amus iscritu: sa Sardigna est prus forte, nois poderamus sa fortza nostra totus impare pro torrare a cumintzare.''

Pro ascurtare su discursu de su Presidente Abbàida su vìdeo

Leghe su discursu de su Presidente

A.F.

Emergèntzia Coronavirus (COVID - 19) - Su Presidente de su Cussìgiu de sos Ministros at firmadu su DPCM de su 26 de abrile 2020

Su Presidente de su Cussìgiu de sos Ministros, Giuseppe Conte, su 26 de abrile 2020 at firmadu su DPCM nou chi istabilit totu sas mesuras pro cuntènnere s'emergèntzia dae Covid-19 in sa chi ant numenadu 'FASE 2'.
Sas dispositziones de su decretu ant a èssere aplicadas dae su 4 de su mese de maju 2020 (a su postu de cussas de su DPCM de su 10 de abrile 2020) e ant a bàlere fintzas a su 17 de maju 2020, francu su chi previdit s'art. 2, commas 7, 9 e 11 chi s'ant a aplicare dae su 27 de abrile 2020 cun totu sas àteras dispositziones de su DPCM de su 10 de abrile 2020.
S'ant a sighire a aplicare sas mesuras de cuntenimentu prus restritivas chi ant adotadu sas Regiones, in cuntzertu cun su Ministru de sa Salude, in àreas ispetzìficas de su territòriu regionale.
Sas novidades de su DPCM de su 26 de abrile, chi su Premier Conte at presentadu domìniga sero in cunferèntzia istampa, sunt medas. In custu decretu nou su Guvernu cheret istabilire sas mesuras chi ant a èssere ativas dae su 4 de maju 2020 e pro sas duas chidas in vatu.

Ite narat su decretu nou?

In custa segunda fase, est importante meda su de respetare semper sa distàntzia sotziale tra pare e cussu de si pònnere semper sos dispositivos de protetzione individuale, est òbligu a portare sas mascarinas in sos mezos pùblicos.

Abarrat s'òbligu de presentare s'autotzertificatzione -chi at a èssere agiornada- pro si mòvere a intro de sa matessi Regione de apartenèntzia, semper e solu pro motivos de traballu, netzessidade, salude e dae su 4 de maju fintzas pro lòmpere a bisitare parentes/familiares, sentza èssere in medas e semper cun s'òbligu de si pònnere sa mascarina. Si podet essire foras dae sa pròpia Regione pro traballu, salude, urgèntzias e pro torrare a sa pròpia residèntzia o domitzìliu.

Pro torrare in Itàlia: chie arribat in Itàlia depet dare a su vetore de s'imbarcu una dichiaratzione in ue est iscritu pro ite est viagiende e s'indiritzu de in ue at a andare a istare pro respetare, mancari siat asintomàticu, sas 14 dies de isulamentu fidutziàriu, faghende ischire immediatu sa presèntzia sua a su Dipartimentu de preventzione de sa Asl. Sas matessi règulas depet respetare chie isbarcat dae sas naves de crotziera;

Su DPCM nou istabilit s'òbligu de abarrare acorradu in domo e de avisare a su dotore suo a chie tenet sìntomos respiratòrios e portat callentura a prus de 37 e mesu.

Torrant a abèrrere parcos, giardinos e villas, faghende semper atentzione a respetare sa distàntzia mìnima de seguresa e a non èssere unu muntone de gente totu paris: in su decretu ddu est iscritu ca su Guvernu lassat a sos sìndigos sa possibilidade de detzìdere si abèrrere o sighire a lassare serrados sos parcos si non sunt in cunditzione de garantire chi siant respetadas sas normas de seguresa.

Atividade isportiva e motòria: pro ambas duas su decretu previdit ca dae su 4 de maju si potzant fàghere istesiende.si dae prus de 200 metros dae sa pròpia domo. Pro s'atividade isportiva tocat a respetare sa distàntzia de 2 metros tra pare, pro cussa motòria de 1 metru. Sos atletas professionistas de isport individuales podent torrare a cumintzare sos allenamentos, a sa sola e a ghennas serradas, giai dae su 4 de maju, pro sos isport de iscuadra sos allenamentos podet cumintzare dae su 18 de su mese chi intrat.

Un àtera novidade manna in contu de tzerimònias religiosas est cussa de torrare a abèrrere sas crèsias pro sos interros, chi si esseret possìbile diat èssere mègius a fàghere in foras, non ddoe podent leare parte prus de 15 persones intre sos parentes de primu e segundu gradu.

Semper a cumintzare dae su 4 de maju sas atividades de ristoratzione, chi giai nche podiant leare sos òrdines a domitzìliu, podent abèrrere pro chie cheret andare in persone a in ie a si nde retirare sa cosa de papare de si nche leare a domo o a su logu de traballu. Est òbligu a respetare sa distàntzia de unu metru tra pare, a non si firmare in sos locales pro papare e non abarrare firmos in dae nantis de sos esertzìtzios cummertziales o in ie a canta.

A cumintzare dae su 4 de maju su decretu nou permitit de torrare a cumintzare a traballare a su setore de sa manifatura, a cussu edile, de intermediatzione immobiliare paris a totu cussas atividades a s'ingrosso ligadas a custos setores. Dae su 27 de abrile custas categorias podent giai cumintzare a fàghere totu su netzessàriu pro si preparare a torrare a abèrrere: sanificatzione de sos locales e abarrat semper s'òbligu de respetare sas règulas giai in vigore in matèria de seguresa in su traballu.

Sighint a abarrare serradas sas iscolas de ònnia òrdine e gradu chi s'ant a sighire a ativare cun sa didàtica a distàntzia.


In fines tocat a nàrrere ca custu ùrtimu decretu at istabilidu unu protzessu de controllu e coordinamentu intre s'Istadu e sas Regiones pro tènnere contu de sos efetos pro àere allenadu sas mesuras restritivas ''Nos assumimus sos rischios de torrare a abèrrere -at naradu su Presidente Conte- ma tocat a leare totu sas precautziones netzessàrias''

E at naradu fintzas ca:

' [...] Gràtzias a sos sacrifìtzios fatos finas a como nche semus resurtados a cuntènnere sa difusione de sa pandemia e custu est una cosa manna cunsiderende ca in sa fase prus mala amus tìmidu de non pòdere controllare prus nudda. Ais tentu totus fortza, coràgiu, sensu de responsabilidade e sensu de comunidade. Como cumintzat pro totus sa fase in ue tocat a bìvere paris a su virus e depimus pònnere in contu ca in custa fase noa, sa fase 2, podet èssere chi sa curva de sos contàgios nche torret a pigare in carchi tretu de sa natzione. Tocat a ddu nàrrere craru ca custa cosa podet capitare! In custa fase 2 est ancora prus importante a mantènnere sa distàntzia sotziale fintzas in sa matessi famìlia.'

Inoghe su testu cumpletu de su DPCM de su 26 de abrile 2020

Abbàida sa Cunferèntzia Istampa de su Presidente Conte

A.F.

Su sistema bibliotecàriu de Barigadu at ativadu Media Library On Line

Su sistema bibliotecàriu de Barigadu at aderidu a MediaLibraryOnline una piataforma chi dat a ònnia biblioteca sa possibilidade de fàghere unu servìtziu de prèstidos digitales.

DAE SU 20 DE ABRILE TOTU SOS UTENTES INTERESSADOS PODENT TÈNNERE SU SERVÌTZIU

Comente fàghere pro si nche iscrìere:

Sos utentes interessados depent dare sos datos issoro telefonende o mandende una mail (cumpleta de nùmene, sambenadu, còditze fiscale e indiritzu de posta eletrònica) a s'operadore de sa biblioteca chi nch'at a registrare a s'utente in sa piataforma e dd'at a dare unu nùmene utente (username) e unu faeddu pro intrare (password) chi dd'ant a permìtere de intrare a sa piataforma www.medialibrary.it.
S'utente a pustis at a retzire una mail pro cumpletare s'abilitatzione. Finidos totu sos passàgios, s'utente est abilitadu e podet tènnere a dispositzione, diretamente dae domo sua, totu sos servìtzios chi ddi bisòngiant .

Comente fàghere pro intrare a su servìtziu:

Tocat a intrare a sa piataforma www.medialibrary.it
Dae su menù a tendina tocat a seletzionare 'sistema bibliotecario del Barigadu' e a pònnere sas credentziales personales. In custa manera si podet intrare ònnia die e a cale si siat ora de sa die e seberare intro de sos diferentes trastos multimediales chi sa piataforma ponet a dispositzione: ebook, MP3, bancas de datos, films, vìdeos, immàgines, libros de ascurtare, e-learning, cursos de limba, edìcolas (rivistas, giornales, periòdicos natzionales e internatzionales puru). Chie non renesset a si registrare o tenet dificultade in carchi passàgiu (a cumpletare s' abilitatzione, a iscarrigare ebook e film, a consultare s'edìcola, ecc.) podet pregontare una manu de agiudu o unu cussìgiu a sos operadores de sa biblioteca telefonende.los, mandende una mail o podet fintzas intrare a su situ MLOL e andare a sa setzione 'aiuto'.

A.F.

'Mesuras istraordinàrias e urgentes in agiudu de sas famìlias pro parare fronte a s'emergèntzia econòmicu-sotziale nàschida dae sa pandemia de SARS-CO V2'

Si faghet ischire a totu sos interessados ca est istadu publicadu s'avisu pùblicu e si podet presentare domanda pro pòdere benefitziare de sos cuntributos de sa Lege Regionale n.12 de su 8 de abrile 2020 'Mesuras istraordinàrias e urgentes in agiudu de sas famìlias pro parare fronte a a s'emergèntzia econòmicu-sotziale nàschida dae sa pandemia de SARS-CO V2'

1. Chie podet presentare domanda
Podent presentare domanda sos nùcleos familiares chi su 23 de freàrgiu de su 2020 resurtant residentes e domitziliados in su Comune:

a) sos cumponentes depent èssere (nessi in una de custas cunditziones):


• traballadores dipendentes o autònomos chi si sunt firmados cun su traballu o ant bistu minimare su traballu issoro pro neghe de s'emergèntzia epidemiològica dae Covid-19 e si sos meres de traballu issoro no ant tentu atzessu a sas formas de integratzione salariale o dd'ant tentu a pustis de su decretu de lege de su 17 de martzu 2020, n. 18;

• traballadores titulares de unu raportu de collaboratzione coordinada e continuativa iscritos a sa gestione separada de categorias econòmicas chi ant dèpidu firmare s'atividade issoro o minimare su traballu pro neghe de s'emergèntzia epidemiològica dae Covid-19;

• titulares de partidas IVA, o sòtzios de sotziedade iscritos a sa gestione de s' asseguratzione generale obligatòria (AGO) de categorias econòmicas chi ant dèpidu firmare s'atividade issoro o minimare su traballu pro neghe de s'emergèntzia epidemiològica dae Covid-19;

• collaboradores de impresas familiares de categorias econòmicas chi ant dèpidu firmare s'atividade issoro o minimare su traballu pro neghe de s'emergèntzia epidemiològica dae Covid-19;

• traballadores abarrados sentza rèdditu de traballu o de impresa dae su 23 de freàrgiu 2020.

b) sas persones chi tenent unu rèdditu chi no arribat a 800,00 èuros netos a su mese, cunsiderende su tempus chi andat dae su 23 de freàrgiu de su 2020 a su 23 de abrile de su 2020.


Inoghe s'avisu pùblicu cumpletu e sas domandas frecuentes publicadas in su situ de sa RAS (FAQ). Su mòdulu pro fàghere sa domanda si nde podet iscarrigare dae su situ istitutzionale de su Comune de Busache o compilare in deretura in su computer.

A.F.

Emergèntzia Coronavirus:

s'isportellu linguìsticu sighit a traballare

Si avisat chi, pro more de s'emergèntzia pro sa Covid-19, sas fainas de s'isportellu linguìsticu, fintzas a su 3 de su mese de maju, e francu perlongamentos chi ant a istabilèssere sas autoridades, ant a sighire cun su teletraballu. Sos operadores de isportellu sunt comente si siat a disponimentu pro cale si siat bisòngiu de tradutziones, fainas de interpretariadu, consulèntzias grammaticales e ortogràficas, consulèntzias didàticas, inditos bibliogràficos, sitogràficos,etc.

Sos operadores si podent chircare telefonende ònnia die, intra de sas 8 de mangianu e sas 8 de merie, a su nùmeru 349.6025986 o mandende unu messàgiu a s'indiritzu de posta eletrònica isportellu.limba.barigadu@gmail.com

A.F.

REIS (Rèdditu de inclusione sotziale): torrados a abèrrere sos tèrmines pro presentare sa domanda

Su Responsàbile de su Servìtziu Sòtziu Assistentziale Assotziadu de s'Unione de sos comunes de Barigadu faghet a ischire a totu sos interessados ca, cunforme a sa Lege Regionale n.18 de su 2 de austu 2016 e a sa pròpia determinatzione n.114 de su 6 de abrile 2020, sunt istados torrados a abèrrere sos tèrmines pro presentare sas domandas pro su Programma Regionale 'Rèdditu de inclusione sotziale - Fundu regionale pro su rèdditu de inclusione sotziale 'Agiudu Torrau' REIS Annos 2019/2020.

Sa domanda cheret presentada a s'ufìtziu comunale de sos servìtzios sotziales intro de su 31 de maju a sa una (h.13.00).

S'avisu pùblicu e su mòdulu pro presentare sa domanda sunt publicados in su situ istitutzionale de su Comune.

A.F.

BIBLIOTECA COMUNALE- SERVÌTZIU DE PRÈSTIDU A DOMITZÌLIU

In custu tempus chi, pro su respetu de sas normativas pro sa preventzione dae su COVID-19, sa Biblioteca Comunale puru est serrada, su Comune de Busache cun s'agiudu de sa biblioteca e de unu grupu de volontàrios busachesos at cuncordadu su servìtziu de prèstidu de sos libros de sa biblioteca a domitzìliu.

Sos amministradores e sas bibliotecàrias, in custa manera, cherent dare siat unu servìtziu a sos tzitadinos ma fintzas fàghere a intèndere sa presèntzia issoro a sos letores prus afetzionados, faghende.ddis a cumprèndere ca podimus aprofitare de custa situatzione chi semus bivende pro intrare cun sos libros in contos e logos immaginàrios, connòschere personàgios, istòrias e totu in sa trancuillidade de domo nostra

Totu sos chi sunt interessados a retzire sos libros in deretura a domo issoro, podent cuntatare sa biblioteca:

  • telefonende a custu nùmeru 0783 62136 su martis mangianu dae sas 8.30 a sa 13.30
  • mandende una mail a custu indiritzu de posta eletrònica bibliobusachi@libero.it .

Sas dies a pustis de nd'àere fatu domanda, sos voluntàrios s'ant a incurare de nche leare sos libros in deretura a domo de sa persone chi at domandadu de tènnere custu servìtziu.

A.F.

Retiru meighinas e presìdios sanitàrios dae sa farmatzia territoriale

Pro totu su tempus chi sos tzitadinos ant a dèvere respetare sas restritziones prevididas dae sa normativa pro prevènnere su virus Covid-19, su comune de Busache, cun s'agiudu de unu grupu de voluntàrios, s'at a incurare de nde retirare, vatu vatu, meighinas e presìdios sanitàrios dae sa Farmatzia Territoriale de sa ASL de su distretu de Bilàrtzi.

Totu sos chi cherent custu servìtziu, faghende a mancu de lòmpere in persone a Bilàrtzi, ddu depent nàrrere telefonende a custos nùmeros

  • Comune de Busache nùmeru 0783 62010 o fintzas 0783 62274
  • Ufìtziu de sos Servìtzios Sotziales nùmeru 351 7333009

Sas dies a pustis de nd'àere fatu rechesta sas meighinas e/o sos presìdios sanitàrios nch'ant a èssere leados in deretura a domo de chie at domandadu su servìtziu pro manu de sos voluntàrios incarrigados, chi ant a garantire su respetu de sa privacy.

A.F.

Comente cuntatare s'Ufìtziu de sos Servìtzios Sotziales

In custu trincu de tempus chi su comune de Busache est serradu pro s'emergèntzia sanitària dae Covid-19 e non podet retzire gente, sos tzitadinos chi tenent bisòngiu de cuntatare s'Ufìtziu de sos Servìtzios Sotziales podent telefonare a s'Assistente Sotziale a custu nùmeru 351 7333009 in custas dies e in custu oràriu:

  • dae su lunis a sa chenàbura dae sas 8.00 a sas 14.00
  • su martis e sa giòbia fintzas a sero dae sas 15.00 a sas 18.00

Si podet fintzas:

  • telefonare a su matessi nùmeru chi amus nadu pro pregontare informatziones o pro nche mandare provisoriamente documentos in Whatsapp;
  • mandare documentos o pregontare informatziones a custu indiritzu de posta eletrònica servizisociali@comune.busachi.or.it .

A.F.

AVISU PÙBLICU PRO SA CUNTZESSIONE DE BONOS DE ISPESA ALIMENTARE

Si faghet a ischire ca si podet presentare domanda a su Comune de Busache pro tènnere unu ''bonu de ispesa'' comente at dispostu s'ordinàntzia de su Capu de su Dipartimentu de sa Protetzione Tzivile n. 658 de su 30 de martzu 2020, chi permitit de dare unu bonu pro comporare benes de prima netzessidade e bòmbolas de su gas.

Sos bonos de ispesa si dant in deretura a unu referente de su nùcleu familiare chi nche ddos podet ispèndere in sas butegas iscritas in un elencu chi ònnia comune de s'Unione de sos comunes de Barigadu s'incurat de aprontare e de publicare in su situ istitutzionale suo.

Su bonu de ispesa est de cunsiderare una tantum chi ispetat in custu tempus de emergèntzia.

PRO DARE SOS BONOS S'AT A TÈNNERE IN CONTU S'ÒRDINE DE PRESENTATZIONE DE SAS DOMANDAS E S'ANT A SIGHIRE A DARE FINTZAS A CANDO AT A BASTARE SU DINARI POSTU A DISPOSITZIONE DE SU COMUNE DE BUSACHE.

Pro àteras informatziones si podet intrare a su situ istitutzionale de su comune de Busache, lèghere s'avisu pùblicu e bìere s'elencu de sas atividades cummertziales chi ant aderidu a custa initziativa. In su situ de su comune est disponìbile fintzas su mòdulu de domanda chi si nde podet iscarrigare e cumpilare a pinna o, cherende, in deretura in su computer.

A.F.

Emergèntzia Coronavirus: prorogadas a su 13 de abrile sas mesuras pro cuntènnere su COVID-19

In base a s'artculu 1 de su DPCM de su 1 de abrile 2020 su Presidente de su Cussìgiu Giusepe Conte at istabilidu ca sas dispositziones de sos DPCM de su 8, de su 9, de su 11 e de su 22 de martzu e totu cussas prevididas cun ordinàntzia de su Ministru de sa Salude de su 20 e de su 28 de martzu 2020, abarradas in vigore fintzas a su 3 de abrile 2020, sunt prorogadas fintzas a su 13 de abrile.

DPCM de su 1 de abrile 2020

A.F.

Coronavirus: firmadu su DPCM de su 22 de martzu 2020

Su Presidente de su Cussìgiu Giusepe Conte at firmadu su DPCM de su 22 de martzu 2020 cun totu sas dispositziones e sas mesuras noas pro cuntènnere e gestire s'emergèntzia epidemiològica dae COVID-19 chi balent in totu su territòriu natzionale.

a) Ant a abarrare serradas totu sas atividades produtivas industriales e cummertziales, francu cussas presentes in s'allegadu 1 e francu su chi namus como. Sas atividades professionales non si firmant e balent sas previsiones de s'artìculu 1, puntu 7, de su DPCM de su 11 de martzu 2020. Pro cantu atenet a sas amministratziones pùblicas balet cantu est istadu iscritu in s'artìculu 87 de su decretu lege de su 17 de martzu 2020 n.18. Pro sas atividades cummertziales balet cantu est istadu dispostu dae su DPCM de su 11 de martzu 2020 e s'ordinàntzia de su Ministru de sa Salude de su 20 de martzu 2020. S'elencu de sos còditzes presentes in s'allegadu 1 podet mudare cun unu decretu de su Ministru de s'isvilupu econòmicu, a pustis de àere intèndidu su Ministru de s'economia e de sas finàntzias;

b) nemos podet essire o lòmpere a àtera bidda diferente dae cussa in ue est, nen cun mezos pùblicos nen cun mezos privados, francu chi non siat pro andare a su logu de traballu, pro apretu mannu o motivos de salude; est cantzelladu duncas s'artìculu 1, comma1, lìtera a) de su DPCM de su 8 de martzu 2020 chi naraiat ca fiat ''cunsentidu a torrare a domo, a su domitzìliu o a sa pròpia residèntzia''.

Chie nde cheret ischire in prus e cheret abarrare semper agiornadu podet intrare a sa pàgina de su comune in ue sunt publicados totus sos Decretos de su Presidente de su Cussìgiu de sos ministros essidos fintzas a como e sas ordinàntzias de su Presidente de sa Regione Sarda.

A.F.

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Rimbussu_ispesas_viàgiu Formato pdf 168 kb
Ordinàntzia Formato pdf 185 kb
Modellu_iscritzione Formato pdf 43 kb
Datas_apertura_isportellos_CESIL Formato pdf 54 kb
Avisu Formato pdf 219 kb
Delìbera n.52 Formato pdf 261 kb
Verbale de deliberatzione Formato pdf 50 kb
Deliberatzione_Pianu_triennale_contra_sa_corrutzione Formato pdf 203 kb
Bandu Formato pdf 52 kb
Avisu Formato pdf 115 kb
Ligadu_B Formato pdf 5 kb
Ligadu_C_Àutu_notòriu Formato pdf 6 kb
Avisu Formato pdf 77 kb
Avisu Formato pdf 52 kb
Modellu_iscritzione_SPIAGGIA DAY Formato pdf 17 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto