Vai a sottomenu e altri contenuti

Avisos e àutos in limba sarda de su Comune de Samugheo

Estate in Barigadu 2020

leghe s'avisu

Acontu IMU 2020: prorogada s'iscadèntzia

Leghe s'avisu

Cussìgiu Comunale cunvocadu su 19 de làmpadas de su 2020

Lèghe s'avisu

CUNCURSU PÙBLICU ISTRUTORE AMMINISTRATIVU CONTÀBILE: DATA PROVAS

DECRETU DE SU SÌNDIGU DE SU 26 DE MAJU DE SU 2020

Si faghet a ischire a totu sos tzitadinos ca, cun su decretu n.3 de su 26 de maju de su 2020, su Sìndigu at dispostu chi:

• sos ufìtzios comunales abarrent serrados a su pùblicu fintzas a su 31 de su mese de trìulas de su 2020 o fintzas a àtera data chi, s'in casu, at a istabilire àteru Decretu de su Presidente de su Cussìgiu de sos Ministros;
• ant a èssere abertos a su pùblicu sos ufìtzios chi faghent atividades chi non si podent trantzire e in ue tocat a èssere presentes in persone e duncas:
-ufìtzios e atividades de su protocollo de su Comune;
-ufìtzios e atividades de sa guàrdia munitzipale;
-ufìtzios e atividades de s'anàgrafe e istadu tzivile, solu leende in antis unu apuntamentu;
-ufìtzios e atividades de sos servìtzios sotziales, solu leende in antis unu apuntamentu;
-ufìtzios e atividades de su setore tècnicu, solu leende in antis unu apuntamentu.

Su decretu istabilit fintzas chi sos responsàbiles de sos servìtzios devent dare totu sas dispositziones netzessàrias pro chi in su logu de traballu siat garantidu su livellu màssimu de seguresa e fintzas, su cantu si podet, chi si fatzant sos turnos tra pare cun sos dipendentes chi andant a s'ufìtziu e sos chi traballant dae domo cun su 'lavoro agile'.
Sos àteros ufìtzios comunales podent èssere cuntatados siat in posta eletrònica chi in su telèfono dae su lunis a sa chenàbura in sos oràrios e a sos nùmeros de telèfono chi agatades iscritos in su situ de su Comune.
Sos utentes chi lompent a sos ufìtzios comunales sunt obligados a si pònnere sa mascaredda.

A.F.

PRESCRITZIONES CONTRA A SOS FOGOS 2020

Ordinàntzia de su Sìndigu n.13 de su 21 de maju 2020

A.F.

PUBLICADA S'ORDINÀNTZIA DE SA REGIONE CUN SAS RÈGULAS PRO TORRARE A ABÈRRERE

Su Presidente de sa Regione Sarda Christian Solinas at firmadu s'ordinàntzia cun sas dispositziones pro pòdere torrare a abèrrere a cumintzare dae su 18 de maju.

In mesu de sas àteras cosas s'ordinàntzia istabilit ca:

- in su territòriu regionale est òbligu a portare sas mascareddas in totu sos locales abertos a su pùblicu. S'òbligu abarrat fintzas cando semus in foras e non podimus respetare sa distàntzia de seguresa de unu metru, nessi, tra pare.

- Dae su 18 de maju si podet andare in totu su territòriu regionale

- Totu sos chi lompent in Sardigna, no importat dae in ue sunt arribende, dae su 18 de maju 2020 sunt obligados a respetare s'isulamentu fidutziàriu abarrende in domo issoro pro 14 dies, non podent mòvere dae domo in totu su territòriu regionale pro perunu motivu, francu sos casos chi previdint sas dèrogas istatales o regionales

Dae su 18 de maju torrant a abèrrere custas atividades:

a) cummèrtziu a sa minuda in logu fissu, cummèrtziu in àreas pùblicas (mercados, chioscos), agentzias de servìtziu (comente sas agentzias de biàgiu o immobiliares);

b) servìtzios in ue dant a papare e a bufare e atividades, artesanales puru, chi faghent cosa a papare de si nche leare in vatu o de papare in ie (tzilleris, pub, ristorantes, gelaterias, pastisserias);

c) atividades turìsticas ligadas a su mare;

d) Istruturas recetivas alberghieras, istruturas ricetivas in foras, allògios in agriturismu;

e) Cummèrtziu a sa minuda;

f) Cummèrtziu a sa minuda in giassos pùblicos ( mercados, fieras e mercados de hobbistas );

g) Ufìtzios chi retzint pùblicu, pùblicos e privados, istùdios professionales e servìtzios amministrativos;

h) Manutentzione de sas àreas birdes;

i) atividade de abertura a su pùblicu de museos e de sos àteros istitutos e logos de cultura presentes in s'art.101 de su Còditze de sos benes culturales e de su paesàgiu respetende totu sas mesuras presentes in sas lìnias guida natzionales) tirotzìnios extra curriculares a mercadu in ue sas partes -su chi promovet, su chi retzit e su tirotzinante- sunt cuncordas pro torrare a cumintzare, a ònnia modu si podet cumintzare o sìghere a fàghere su percursu de formatzione cun sas modalidades a distàntzia; su tirotzìniu in presèntzia cheret fatu, a ònnia modu, respetende totu sas dispositziones tècnicas e operativas presentes in sas lìnias guida natzionales o in sos protocollos regionales prevididos pro su setore.

- Dae su 18 de maju si podet andare a sas ispiàgias lìberas o areniles

Abbàida sas lìnias de indiritzu pro torrare a abèrrere sas atividades econòmicas e produtivas (D.L. 16 de maju 2020 n.33)

A.F.

P.U.C. VARIANTE URBANÌSTICA ART. 20 COMMA 26 E SIGHENDE DE SA L.R. 45/1989.

Su Responsàbile de s'Ufìtziu Tècnicu, a sos sensos e pro efetu de s'art. 20 de sa L.R. n.45 de su 22 de nadale de su 1989, faghet a ischire ca est depositadu in sa Segreteria Comunale e publicadu in su situ istitutzionale http://www.comune.samugheo.or.it, pro chi totus dda potzant bìere, pro 30 dies a cumintzare dae sa die de publicatzione in su BURAS, sa variante non sustantziale a su Pianu Urbanìsticu Comunale adotada cun sa Delìbera de Cussìgiu n.29 de su 20 de cabudanni de su 2019. Chie si siat podet lòmpere a dda abbaidare, ònnia die dae sas deghe a sa una (10.00/13.00), francu su sàbadu, e presentare intro de 30 a cumintzare dae cando est istada publicada, osservatziones iscritas a s' Ufìtziu de su Protocollo.

A.F.

BORSA DE ISTÙDIU IN FAVORE DE SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS SEGUNDÀRIAS DE SEGUNDU GRADU

Si faghet a ischire a sa tzitadinàntzia ca si podet presentare domanda pro tènnere sa bursa de istùdiu natzionale pro sos istudiantes de sas iscolas segundàrias de segundu gradu, istatales e paritàrias, pro s'annu iscolàsticu 2019/2020.

Pro presentare sa domanda tocat a:

 1. èssere iscritos pro s'Annu Iscolàsticu 2019/2020 a un' iscola segundària de segundu gradu de su sistema natzionale de istrutzione (iscolas istatales e paritàrias).
 2. èssere in una famìlia chi tenet una Situatzione Econòmica Ecuivalente (I.S.E.E.) chi torrat in sos 14.650,00 èuros.
 3. Compilare su mòdulu de domanda e allegare custos documentos:
 • fotocòpia de s'atestatzione de s'ISEE in cursu de valididade lassadu a sos sensos de sa normativa previdida dae su DPCM n.159/2013;
 • fotocòpia de su documentu de reconnoschimentu de chie faghet domanda in cursu de valididade. Presentare sa domanda a su Comune intro de su 15 de làmpadas 2020. Podet presentare sa domanda unu genitore, su rapresentante legale de s' istudiante o s' istudiante e totu si tenet sos 18 annos fatos.

Comente cheret presentada sa domanda:

· in sa posta eletrònica ordinària a custu indiritzu: e-mail: protocollo@comune.samugheo.or.it

· leada a manos a Comune a intro de una busta serrada (cun totu sos àteros documentos) e betada a sa cassitedda de sa posta in s'intrada de su Munitzìpiu.

Su comune s'at a incurare de nche mandare s'elencu de sos istudiantes ammìtidos a sa Regione Sarda, chi at a aprontare una graduatòria ùnica regionale, fata cumintzende dae s'ISEE prus bassu e creschende, in casu de ISEE totunos, intrat in antis s'istudiante prus giòvanu. S'elencu de sos istudiantes chi ant a èssere in graduatòria, est a nàrrere cussos chi ant a retzire sa bursa de istùdiu, nch'at a èssere mandadu a su Ministeru de s'Istrutzione Pùblica. A sos chi ispetat sa bursa de istùdiu ant a retzire unu bonìficu domitziliadu e su Ministeru de s'Istrutzione at a istabilire cando e comente. Sa bursa de istùdiu est de 200 èuros onniuna.


INFORMATIVA PRIVACY - Su Ministeru de s'Istrutzione at aprontadu s'informativa pro sa privacy chi agatades publicada in su situ de su Comune e in allegadu inoghe in bassu.

Sa modulìstica chi si depet usare est disponìbile in su situ de su Comune de Samugheo. Sos mòdulos si nd'ant a pòdere retirare fintzas in s'intrada de Comune.

Pro totu sas informatziones si podet cuntatare:

 • su Comune telefonende a custos nùmeros 078364023 o 078364256
 • MINISTERU DE S'ISTRUTZIONE situ web https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher - e-mail iostudio@istruzione.it

Informativa privacy

A.F.

PROROGADA FINTZAS A SU 31 DE AUSTU 2020 S'ISCADÈNTZIA DE SOS DOCUMENTOS DE RECONNOSCHIMENTU E DE IDENTIDADE

Si faghet a ischire ca su decretu lege de su 17 martzu 2020, n.18 numenadu 'Cura Itàlia' pro fàghere a mancu de lòmpere a tropas in sos ufìtzios de su comune sentza chi ddoe siat sa distàntzia mìnima cunsentida tra pare, cun s'iscopu de minimare su prus chi si podet su rìschiu de 'contàgiu dae COVID-19, at istabilidu de prorogare fintzas a su 31 de austu 2020 s'iscadèntzia de sos documentos de reconnoschimentu e de identidade (ispetzificados in s'art.1, comma 1, lìteras c), d), e) de su Decretu de su Presidente de sa Repùblica de su 28 de nadale 2000, n.445), aprontados dae sas Amministratziones Pùblicas, chi sunt iscadidos su 17 de martzu o a pustis de su 17 de martzu 2020.


Si racumandat duncas a totu sos tzitadinos cun documentos de reconnoschimentu o de identidade iscadidos su 17 de martzu o a pustis de su 17 de martzu 2020 de non lòmpere a sos ufìtzios comunales in antis de su 31 de austu 2020 pro ddos torrare a fàghere a nou.

A.F.

Revocada s' ordinàntzia de su sìndigu nùmeru 10 de su 8 de maju 2020

Si faghet a ischire a totu sos tzitadinos ca s'ordinàntzia de su sìndigu nùmeru 10 de su 8 de maju 2020 chi disponiat de fàghere torrare a abèrrere sas atividades dae su 11 de maju est istada revocada fintzas a àteras dispositziones noas.

Ordinàntzia n.11 de su 11 de maju 2020

Intervistadu dae Alessia Orbana pro s'Unione Sarda su sìndigu at fatu a cumprèndere sas resones chi dd'ant custretu at ddoe torrare a pentzare e a revocare s'ordinàntzia.

''S'ordinàntzia de sa RAS, firmada dae su presidente Solinas, faghiat isperare chi dae su 11 de maju atividades meda podiant torrare a cumintzare su traballu issoro. Ma in contu de ìnditze de trasmissibilidade Rt in su comune nostru non amus ischìpidu nudda, non si cumprendet mancu comente potzat èssere classificadu. E peus puru, non s'ischit su protocollo anti COVID-19 chi sas atividades ant a dèvere sighire cando ant a torrare a abèrrere. Apo chistionadu a sos operadores econòmicos de Samugheo e issos puru non ischint su de fàghere. Sa timoria issoro est chi, s'in casu passet unu controllu, at a abbaidare sas dispositziones natzionales e mancari (a prus de su dannu sa befe!) a coa ddis tocat a si pagare sa contraventzione puru! Su Guvernu e sa Regione nos ant disorientadu, onniunu narat sa sua e, a pustis, nde pranghimus nois chi non ischimus prus cale est su caminu de si leare!'' At naradu su sìndigu

Leghe s'àrticulu

A.F.

Epidemia dae COVID-19 - Dispositziones pro torrare a abèrrere su mercadu e sos servìtzios a sa persone

Si faghet ischire a totu sa populatzione ca, cun s'ordinàntzia nùmeru 10 de su 8 de maju 2020, su sìndigu de Samugheo at dispostu de torrare a abèrrere su mercadu e totu sas atividades ispetzificadas in s'ordinàntzia a cumintzare dae su 11 de maju 2020.

In manera particulare s'ordinàntzia previdit chi a cumintzare dae su 11 de maju 2020 e fintzas a àteras dispositziones noas:
• Podent torrare a abèrrere sas atividades de estetistas, barberis e parruchieris, bastet chi respetent totu sas mesuras iscritas in s'ordinàntzia (allegada);
• Podent torrare a abèrrere sos esertzìtzios cummertziales chi bendent bestimenta, botinos, sas ofellerias, sas pofumerias, sas mertzerias respetende sa distàntzia tra pare e sentza de èssere unu muntone de gente totu paris;
• Torrat a abèrrere su mercadu una borta a sa chida, solu in sos tretos de sos operadores cummertziales de su setore alimentare, pro sos produtores de produtos agricolos e pro cussos de su setore florovivaìsticu, faghende in manera chi adatent su giassu issoro e s'atividade a totu sas prescritziones ispetzificadas in s'ordinàntzia;
• Sas atividades cummertziales chi bendent gèneres alimentares podent abèrrere in die de domìniga.


Si racumandat a totu sos operadores de lèghere cun atentzione manna totu sas prescritziones iscritas in s'ordinàntzia in contu de precautziones e mesuras de leare pro garantire sa seguresa e sa salude de totu sos tzitadinos.


SU SÌNDIGU

Antonello Demelas

Ordinàntzia de su Sìndigu n.10 de su 8 de maju 2020

A.F.

Epidemia dae Covid-19-Primas mesuras de atuatzione de sa ''FASE 2''

Si faghet a ischire a totu sa populatzione ca cun s'ordinàntzia nùmeru 9 de su 4 de maju 2020 su sìndigu at dispostu de torrare a abèrrere su campusantu e su parcu giochi. In particulare s'ordinàntzia disponet chi:


'A cumintzare dae su 4 de maju 2020 su campusantu at a torrare a abèrrere dae mesora a pustis de s'arbèschida a mesora in antis de nche calare su sole. Si podet intrare cun sas mascarinas, respetende sa distàntzia de nessi 2 metros tra pare e faghende a mancu de èssere unu muntone de gente totu paris.


Dae su 4 de maju 2020 torrat a abèrrere su parco giochi S'Ena dae sas oto de mangianu a sas oto de sero. (08.00/20.00)


Sos pitzinnos chi non tenent 12 annos podent intrare a sos parcos pùblicos e fàghere a sa sola atividade motòria in foras, passigiare, cùrrere a pee o in bitzicleta, respetende sa distàntzia de 2 metros nessi tra pare e acumpangiados dae unu mannu, mègius puru si est unu de domo issoro


Sos pitzocheddos chi tenent prus de 12 annos imbetzes podent intrare a sos parcos pùblicos e fàghere totu sas atividades chi amus numenadu in antis sentza chi ddos acumpangiare nemos, ma devent portare sa mascarina pro si cuerrare, respetare sa distàntzia de 2 metros tra pare e fàghere a mancu de s'agatare in tropa. Sa responsabilidade de su modu de fàghere issoro e de su respetu de sas dispositziones de lege, essende minorennes, est de sos genitores issoro


Regordamus fintzas ca in base a sas dispositziones istabilidas dae su Guvernu, a cumintzare da oe (4 de maju 2020):

Pro sos ispostamentos in custa FASE 2Coronavirus, cussos chi-pro como- dae su 4 de maju a su 17 de maju 2020 cumpresu, su Ministeru de s'Internu at fatu a ischire ca est disponìbile unu modellu nou de autodichiaratzione. Custu modellu ddu tenent giai sas fortzas de politzia e si podet compilare in deretura cando faghent su controllu.

Su Viminale faghet a ischire ca si podet sighire a portare su modellu betzu- pro chie nd'aiat istampadu medas- boghende.nche sas partes chi non bisòngiant prus

Si regordat a totus ca, lassende a banda sos motivos de traballu, netzessidade manna, problemas de salude, s'at a pòdere mòvere dae domo fintzas pro lòmpere a chircare parentes istrintos (ca custa est una situatzione de netzessidade) comente previdit s'art.1 comma 1 let. A de su DPCM 26 de abrile 2020, chi at agiuntu pròpiu custa optzione a cumintzare dae su 4 de maju 2020.

Pro pònnere in craru ite si cheret nàrrere cun su faeddu 'congiunto', est arribada fintzas sa risposta de su Guvernu, chi at publicadu sas domandas prus frecuentes (FAQ) ufitziales de sa FASE 2

In sa de duas FAQ de sa setzione 'spostamenti' si podet cumprèndere mègius a ite si riferit su faeddu 'congiunti'- chi si nde podet bogare in manera indireta, dae sas normas de parentadu e afinidade, e dae sa giurisprudèntzia in contu de responsabilidade tzivile. Faghende riferimentu a cantu nadu, tocat a pònnere in contu ca sos 'congiunti' chi narat su DPCM sunt: pobiddu e mugere, o cumpàngiu e cumpàngia cunviventes, còpias unidas cun ritu tzivile, sos chi sunt ligados tra pare dae tempus meda, sos parentes fintzas a su de ses grados (comente, pro nàrrere, sos fìgios de sos fradiles tra issos) e sos parentes fintzas a su de bator grados ( comente, pro nàrrere, sos fradiles de pobiddu o mugere)

Mòdulu de autodichiaratzione: unu piticu agiudu pro ddu compilare

Su mòdulu de autotzertificatzione pro sas mòvidas podet èssere istampadu e cumpiladu in antis de nche essire dae domo. Si nono si podet compilare fintzas s'in casu si firmant pro unu controllu ( ant a èssere sas fortzas de s'òrdine a ddu pònnere a dispositzione). Si compilat gosi:


generalidades: (nùmene, sambenadu, data de nàschida, indiritzu de residèntzia e de domitzìliu si est diferente, nùmeru de su documentu identificativu);


indiritzu dae in ue si essit e indiritzu de in ue si devet lòmpere;


tocat a cumpletare sa parte de sas àteras limitatziones regionales (mòvida a intro o a foras de sa matessi regione) e su motivu de sa mòvida;


seberare una de sas resones chi ant resu netzessària s'essida: motivos de traballu, urgèntzia, netzessidade, salude;


nàrrere in pagos faeddos su motivu de sa mòvida giai seberadu in antis (in su giassu chi cumintzat gosi ' a questo punto dichiara che....')


Tocat a firmare su documentu chi a pustis at a controfirmare fintzas sa Politzia chi devet pònnere fintzas sa die e s'ora chi est istadu fatu su controllu.

Si domandat a totu sos tzitadinos de abbaidare e lèghere cun atentzione s'ordinàntzia de su Presidente de sa Regione n.20 de su 2 de maju chi allegamus inoghe.

Ordinàntzia RAS n.20 de su 2 de maju 2020

Torrat a abèrrere s'ecotzentru comunale

Si faghet ischire ca s'Ecotzentru Comunale de Samugheo at a torrare a abèrrere su 5 de maju 2020. S'at a pòdere intrare a unu a unu, est òbligu a portare guantos e mascarina, bene postos, e a respetare sa distàntzia de seguresa de unu metru tra pare.

A.F.

Emergèntzia Coronavirus - sas novidades printzipales de su Decretu de su Presidente de su Cussìgiu de sos ministros de su 26 de abrile

Su presidente de su Cussìgiu Giuseppe Conte at firmadu su DPCM nou de su 26 de abrile 2020, publicadu in sa Gazeta Ufitziale n.108 de su 27 de abrile 2020. Sas dispositziones noas istabilidas in custu provedimentu intrant in vigore dae su 4 de maju 2020 e balent pro sas duas chidas in vatu (fintzas a su 17 de maju).

A custu propositu faghimus ischire ca:

. abarrat s'òbligu de s'autotzertificatzione -at a èssere agiornada- pro si mòvere a intro de sa matessi regione de apartenèntzia, semper solu pro motivos de traballu, netzessidade, salude e pro lòmpere a bisitare parentes/familiares sentza èssere in medas e semper cun s'òbligu de si pònnere sa mascarina.

· Chie tenet sìntomos totunos a cussos de s'influèntzia e portat callentura a prus de 37 e mesu, e totu sos chi sunt in cuarantena o resurtados positivos a su virus depent abarrare acorrados in domo e avisare a su dotore issoro.

· Si podet essire foras dae sa pròpia Regione pro traballu, salude, urgèntzias e pro torrare a sa pròpia residèntzia o domitzìliu.

· Pro torrare in Itàlia: chie arribat in Itàlia depet dare a su vetore de s'imbarcu una dichiaratzione in ue est iscritu pro ite est viagiende e s'indiritzu de in ue at a istare pro respetare, mancari siat asintomàticu, sas14 dies de isulamentu fidutziàriu, faghende ischire immediatu de sa presèntzia sua a su Dipartimentu de preventzione de sa Asl. Sas matessi règulas depet respetare chie isbarcat dae sas naves da crotziera.

· Sas mascarinas sunt obligatòrias si non si renesset a garantire semper sa distàntzia sotziale mìnima de seguresa.

· Gràtzias a una nota interministeriale Traballu-Salude-Isvilupu Econòmicu, torrant a cumintzare luego (dae lunis 27 de abrile 2020) sas atividades produtivas e industriales chi traballant s'in prus pro s'esportatzione e sos cantieris de sas presones, sas iscolas, presìdios sanitàrios, domos populares e pro su dissestu idrogeològicu, semper e solu si sunt in gradu de respetare sos protocollos de seguresa in sos logos de traballu firmados dae su Guvernu e dae totus sas partes sotziales su 24 de abrile (allegadu a su DPCM in ogetu), mandende una comunicatzione a sos Prefetos.

· Dae su 4 de maju 2020 torrant a cumintzare a traballare unu muntone de atividades produtivas e cummertziales iscritas in s'Allegadu 3 - CÒDITZES ATECO.

· Sos meres de traballu privados podent sighire a aplicare su traballu àgile a sos raportos subordinados, fintzas sentza de acordos individuales. Pro sas atividades professionales si racumandet semper su cantu si podet su traballu àgile e de sighire sos protocollos de seguresa anti-contàgiu, e fintzas «de pònnere totu sos istrumentos de protetzione individuale» cando non si podet respetare sa distàntzia sotziale mìnima de seguresa.

· Sas atividades cummertziales a sa minuda, diferentes dae cussas chi sunt giai autorizadas (chi sunt gèneres alimentares, pro s'igiene de sa persone, edìcolas, farmatzias, parafarmatzias, tabachinos, librerias, butegas de bestimenta pro pitzinnos e pitzinnos de naschidòrgiu) abarrant serradas (fintzas a su 17 de maju) e fintzas sos mercados. In cale si siat logu tocat a respetare sa distàntzia de unu metru. Si podet lòmpere a nde retirare cosa de papare de si nche leare a domo, ddu est semper s'òbligu de respetare sa distàntzia de unu metru, de non si firmare in sos locales pro papare e de non abarrare firmos in da enanti de sos esertzìtzios cummertziales o in ie a canta.

.Si podent fàghere sos interros cun sos familiares prus istrintos ebbia e ddoe podent leare parte non prus de 15 persones; non si podent fàghere àteras tzelebratziones pùblicas.

.S'at a pòdere intrare a campusantu ma tocat a non èssere in tropas de gente e a portare semper sas mascarinas.

.S'at a pòdere intrare a sos parcos pùblicos respetende sa distàntzia, ma (su guvernu at seberadu sena critèriu perunu e sena pònnere in contu ca sunt sos pitzinnos e sos pitzocheddos sos chi sunt sufrende prus de èssere acorrados in domo) non si podent andare a sos parcos giochi. A intro de sos parcos puru tocat a fàghere de mancu de èssere totu a una tropa.

.Atividade motòria e isportiva: dae su 4 de maju 2020 si podet torrare a fàghere atividade motòria solos (andare a caminare, solos o cun sos cunviventes/fìgios) fintzas a largu dae domo ma respetende semper sa distàntzia de 1 metru tra pare. Dae su 4 de maju torrant a cumintzare sos allenamentos pro sos professionistas de isport individuales.

.Abarrant serradas totu sas iscolas de ònnia òrdine e gradu

.Dae su 4 de maju torrat a abèrrere s'ecotzentru comunale

Su Sìndigu de Samugheo

Antonello Demelas

DPCM de su 26 de abrile 2020

Allegados a su decretu

A.F.

SA DIE, su Presidente de sa Regione Solinas: sa Sardigna si nde torrat a pesare pro torrare a cumintzare.

Casteddu su 28 de abrile 2020,

Sa die de sa Sardigna

Su Presidente de sa Regione, Christian Solinas, at faeddadu totu in sardu in Cussìgiu Regionale, in ocasione de sa festa de sa die de sa Sardigna, sa festa de su pòpulu sardu, chi ocannu, comente at nadu su presidente Solinas, tenet unu significadu prus mannu ancora ca cheret nàrrere a torrare a cumintzare. Ocannu tenet unu significadu simbòlicu: comente unu tempus nch'amus catzadu sos opressores oe nche devimus catzare su virus cumbatende totu paris custa gherra pro torrare a sa vida nostra.


'Custa die dat s'oportunidade de nche barigare s' alabàntzia de su ritu, chi sunt importantes, eja, in sa vida de s'òmine: est sa die de nois sardos, de sa Sardigna! Una data nòdida, gasi comente ant ammentadu in medas de unu fatu istòricu, de cussèntzia natzionale, de fràigu de unu esperimentu autonomìsticu acumpridu a pustis dae sèculos de s'edade giuigale in armonia cun sas ideas rivolutzionàrias e illuministicas resumidas in sos printzìpios universales de sa libertade, , uguagliàntzia e amistade.
S'atualidade de sos valores identitàrios de sa Die si medit oe cun unu tempus particulare chi ponet domandas noas e nos presentat trintzeras noas pro gherrare contra a una pandemia traitora e mortale cun unu virus chi est curfinde a manera ferotze sa vida fitiana nostra, de sos antzianos nostros e non de issos ebbia. Una epidemia, chi semus cuntrastende a petorra parada cun mesuras poderosas pro li pònnere làcana, chi at custrintu pro chidas meda totu sos sardos a sacrifìtzios mannos meda, chi sunt ponende in pelea sas impresas nostras, sos traballadores, su setore econòmicu e produtivu. In custu tempus su meledu nostru pro sa Die Si prenat de cabias noas e leat una dimensione simbòlica chi forrogat sa capatzidade nostra de poderare, de èssere fortes e invocat in s'identidade de su pòpulu nostru sa capatzidade de si nche torrare a pesare e torrare a cumintzare lassende.si a palas cust'àtera tragèdia de s'istòria' L'amus iscritu: sa Sardigna est prus forte, nois poderamus sa fortza nostra totus impare pro torrare a cumintzare.''

Pro ascurtare su discursu de su Presidente Abbàida su vìdeo

Leghe su discursu de su Presidente

A.F.

Sanificatzione istradas e ispàtzios pùblicos

Si faghet a ischire ca sàbadu, su 25 de abrile, a su sero e a de note in Samugheo s'at a fàghere sa sanificatzione de sas istradas e de sos ispàtzios pùblicos, si racumandat a totu sos tzitadinos de:

 • non lassare pannos e biancheria in foras a cara a s'istrada;
 • non lassare ventanas e ghennas abertas a cara a s'istrada;
 • non abarrare firmos in su caminu cando sunt faghende sa sanificatzione;
 • non bogare a giru animales a s'ora de sa sanificatzione;
 • non lassare abertos sos finestrinos de sas veturas e su cantu si podet diat a èssere mègius a ddas parchegiare in logu aprigadu.

A.F.

Pròroga pro sos pianos personalizados Lege 162/98 pro su 2020

Si faghet a ischire a sos tzitadinos, ca cunforma a cantu at dispostu sa Delìbera RAS de su 11 de martzu 2020 n.11/10 ''Pianos personalizados de agiudu in favore de sos malàidos cun disabilidade grave Annu 2020, Lege n.162/98. Pròroga de su tempus pro presentare sas domandas'', sos pianos personalizados giai ativos a sos sensos de sa lege 162/98 sunt prorogados fintzas a su 30 de su mese de làmpadas, invetzes sos pianos noos ant a èssere ativados dae sa prima die de su mese de trìulas.

A.F.

Biblioteca comunale de Samugheo: geo abarro in domo e lègio...

In tempus de emergèntzia dae COVID-19 tue non podes lòmpere a sa biblioteca? Tando sa biblioteca lompet a domo tua!
Dae su 20 de abrile sa biblioteca comunale de Samugheo, a manos de pare cun s'Amministratzione Comunale, at ativadu su servìtziu de prèstidu a domitzìliu de totu sos documentos (libros, DVD, audiolibros).
Chie est interessadu a su servìtziu ddu podet nàrrere telefonende a su nùmeru de sa biblioteca 0783.631018 su lunis dae sas 8 de mangianu a sa bator e mesu o podet iscrìere a custu indiritzu de posta eletrònica bibliosamugheo@libero.it.
Su catàlogu de sa biblioteca si podet abbaidare intrende a custu situ http://opac.regione.sardegna.it

Sa bibliotecària faghet a ischire ca est disponìbile in telèfono pro chie tenet bisòngiu de una manu de agiudu, o de unu cussìgiu, pro intrare a su catàlogu OPAC e pro totu cussos servìtzios chi si podent sighire a fàghere on line.

Custos sunt àteros duos link de su sistema bibliotecàriu de Barigadu:

https://www.sistemabibliotecariobarigadu.it

http://www.facebook.com/LeBibliotechedelBarigadu

A.F.

Emergèntzia Coronavirus - Avisu pùblicu pro mesuras urgentes in agiudu de sas famìlias

Si faghet a ischire a totu sos interessados ca si podet presentare domanda pro sos cuntributos de 800 èuros a su mese chi ispetant a sas famìlias sardas chi sunt abarradas sentza rèdditu pro neghe de s'emergèntzia dae COVID-19. Podent presentare domanda sos disocupados, sos traballadores dipendentes, autònomos, sos chi tenent cuntratu co.co.co, sos titulares de partida IVA chi ant firmadu o minimadu su traballu issoro pro s'emergèntzia coronavirus. Sas famìlias in ue ddu at prus de tres persones ant a tènnere 100 èuros in prus pro ònnia cumponente.

Pro ischire bene totu sas informatziones si podet lèghere s'avisu pùblicu publicadu in su situ istitutzionale de su comune de Samugheo dae in ue si nde podet iscarrigare fintzas su mòdulu pro fàghere sa domanda. Sos mòdulos, cherende, si nde podent retirare in s'intrada de Comune puru.

Podet èssere de agiudu fintzas a lèghere sas domandas prus frecuentes (FAQ) chi at publicadu sa Regione in su situ istitutzionale suo.

A.F.

Emergèntzia Coronavirus - Dispositziones pro cuntènnere s'emergèntzia a pustis de s'intrada in vigore de su DPCM de su 10 de abrile 2020 e de s'ordinàntzia n.19 de su Presidente de sa Regione Autònoma de Sardigna de su 13 aprile 2020

A pustis de s'essida de s'ordinàntzia n.19 de su 13 de abrile de su Presidente de sa Regione Autònoma de Sardigna Christian Solinas unas cantas dispositziones de su decretu ministeriale de su 10 de Abrile 2020 no ant a èssere aplicadas in Sardigna. In manera particulare su Presidente de sa Regione Sarda dat dispositziones prus restritivas pro lassare ancora serradas sas atividades cummertziales chi bendent paperi, cartone e artìculos de cartoleria, sas librerias, sas butegas de bestimenta pro pitzinnos de naschidòrgiu e pitzinneddos in gènere e torrant a abèrrere sos istùdios professionales. Custa restritziones abarrant in vigore fintzas a su 26 de abrile francu àtera pròroga. In prus abarrant serrados sos esertzìtzios cummertziales de cale si siat mannesa chi bendent gèneres alimentares, esentes dae sa suspensione disposta cun s'art. 1 de su DPCM de su 11 de martzu 2020, cumpresos sos esertzìtzios prus piticos chi sunt a intro de sos tzentros cummertziales, abarrant firmas totu sas àteras restritziones pro bèndere a sa minuda presentes in su DPCM numenadu in antis pro su 25 de abrile e sa prima die de maju. Intro de sas novidades prus mannas, podent torrare a traballare, respetende sas mesuras de seguresa, sas falegnamerias e sas atividades chi traballant sa linna chi tenent su còditze ATECO cumpresu in sa categoria 16 'industria de sa linna' e sas aziendas chi faghent 'silvicoltura e utilizzo delle aree forestali' còditze ATECO 02. Intro de sas restritziones regionales noas ddoe est s'òbligu pro cale si siat persone chi intrat in una butega, esertzìtziu cummertziale, farmatzia o parafarmatzia o àtera atividade de si pònnere mascarina e guantos.

Regordamus a totus sas prescritziones essentziales chi abarrant in vigore fintzas s u 3 de maju:


1. si podet essire dae domo solu pro lòmpere a su logu de traballu, pro netzessidade o motivos de salude;

2. non si podet andare a àteros comunes diferentes dae cussu in ue semus (mancari non siat, pro unu, su comune suo de residèntzia) francu pro traballu, urgèntzia manna o motivos de salude;

3. non si podet lòmpere a àtera domo chi non siat sa domo printzipale nostra, duncas nen mancu a sas segundas domos chi tenimus pro andare in vacàntzia;

4. chie tenet una infetzione respiratòria e portat callentura (chi nche ddi pigat a prus de 37 e mesu) devet abarrare in domo, chircare de èssere isoladu prus chi podet dae àteras persones e tzirriare immediatu a su dotore suo;

5. chi est in cuarantena o est resurtadu positivu a su virus non podet essire dae sa domo in ue est pro perunu motivu;

6. non si podet atopare gente in logos pùblicos o abertos a su pùblicu;

7. non si podet andare a logos pùblicos comente parcos, villas, giardinos, àreas pro giogare e giardinos pùblicos;

8. non si podet fàghere atividade lùdica o ricreativa in foras;

9. si podet fàghere atividade fìsica a sa solo e in tretos a canta dae domo ebbia, bastet chi siat semper garantida sa distàntzia mìnima tra pare de unu metru nessi; si podet essire a fàghere una pitica passigiada ma pro motivos de salude ebbia e tocat a ddu cumprovare cun unu tzertificadu fatu dae su dotore;

10. sunt blocados sos eventos e sas cumpetitziones isportivas de cale si siat categoria e setore, siat in sos logos pùblicos nche privados;

11. sunt suspèndidos sos allenamentos de sos atletas professionistas e non professionistas in cale si siat impiantu isportivu;

12. est blocada ònnia forma de manifestatzione, eventu, ispetàculu (culturale, lùdicu, isportivu, religiosu, fierìsticu);

13. sunt blocadas sas tzerimònias tziviles e religiosas, fintzas sos interros;

14. sos logos pro pregare sunt abertos solu in ue sunt garantidas mesuras de organizatzione pro chi non s'atopet gente meda totu paris e ddoe siat sa distàntzia de seguresa tra pare de unu metru nessi;

15. abarrant SERRADOS museos, bibliotecas e àteros logos culturales;

16. abarrant serradas sas iscolas de ònnia òrdine e gradu, sas Universidades sas Istitutziones de formatzione Arta Artìstica Musicale Corèutica: sas atividades didàticas si faghent a distàntzia;

17. abarrant firmos sos servìtzios de educatzione pro s'infàntzia e sos cursos professionales, chi ant a pòdere fàghere atividades de formatzione a distàntzia;

18. abarrant blocados sos viàgios de istrutzione, sos iscàmbios culturales e sos gemellàgios, sas essidas didàticas programmadas dae sas istitutziones iscolàsticas de ònnia òrdine e gradu;

19. abarrant serradas sas palestras, sos tzentros isportivos etz;

20. sos chi acumpàngiant malàidos non podent abarrare in sas salas de atesa de sos repartos de emergèntzia e atzetatzione de sos prontos socorsos (DEA/PS) francu diferente indicatzione de su personale sanitàriu;

21. s'intrada a sas istruturas residentziales pro antzianos (e àteras genias de istruturas) est istabilida dae sa diretzione de onniuna: chie cheret intrare devet respetare cun cussèntzia totu sas prescritziones;

22. abarrant ABERTAS sas atividades de cummèrtziu a sa minuda autorizadas fintzas a como (a cumintzare dae cussas chi bendent alimentares e benes de prima netzessidade abbàida s'allegadu 1);

23. abarrant SERRADOS tzilleris, pub, ristorantes, gelaterias, pastitzerias etz.; si podet fàghere servìtziu de ristoratzione a domitzìliu respetende semper sas normas igiènicu sanitàrias siat pro cunfetzionare che pro su trasportu;

24. abarrant SERRADOS mastros de pilos, barberis, estetistas e sas atividades diferentes dae cussas indicadas in s'allegadu 2;

25. sas butegas chi abarrant abertas tenent s'òbligu de fàghere respetare a sos clientes issoro sa distàntzia de unu metru tra pare, de fàghere intrare sa gente a pagu a pagu faghende a mancu de ddos fàghere abarrare a intro prus de su tantu chi ddoe cheret a fàghere s'ispesa. Racumandamus de pònnere in pràtica sas mesuras presentes in s'allegadu 5;

26. abarrant abertas sas bancas, sas asseguratziones, sas postas e sas atividades de su setore agrìculu, zootècnicu de trasformatzione agro-alimentare cumpresas sas filieras chi ddis frunint benes e servìtzios.


S'elencu agiornadu de sas atividades produtivas autorizadas est presente in s'allegadu n.3 de su DPCM de su 10 de abrile 2020.

A.F.

Emergèntzia Coronavirus - Dispositziones pro cuntènnere s'emergèntzia a pustis de s'intrada in vigore de su DPCM de su 10 de abrile 2020

Su Presidente de su Cussìgiu de sos Ministros, Giusepe Conte, su 10 de abrile de su 2020 at firmadu su DPCM nou chi pròrogat fintzas a su 3 de maju 2020 sas mesuras restritivas pro cuntènnere s'emergèntzia epidemiològica dae Covid-19. Pro cantu atenet a sas atividades cummertziales, in custu decretu nou ddu at carchi piticu cambiamentu. Su Presidente Conte fàghere a ischire ca a cumintzare dae su 14 de abrile, a bellu a bellu, atividades meda cumintzant a torrare a abèrrere. Sa lista de sas atividades chi podent torrare a abèrrere contat una deghina de còditzes ATECO in prus, semper respetende sas mesuras de seguresa e garantende sa distàntzia sotziale mìnima comente racumandant sas normas giai in vigore. Intro de custas atividades ddoe sunt: sas cartolerias, sas librerias, sas butegas chi bendent bestimenta pro pitzinnos de naschidòrgiu e pitzinneddos, sunt istadas inseridas intro de sas atividades produtivas cunsentidas fintzas sa silvicoltura e sas indùstrias chi traballant sa linna. Sas dispositziones de su decretu tenent efetu dae su 14 de abrile fintzas a su 3 de maju. In su decretu est ispetzificadu ca s'ant a sighire a respetare sas mesuras de cuntenimentu prus restritivas chi ònnia Regione at adotadu, de acordu cun su Ministru de sa Salude, in àreas ispetzìficas de su territòriu regionale. Chie cheret lèghere su testu cumpletu de su DPCM ddu podet agatare inoghe.

A.F.

Emergèntzia Coronavirus: s'isportellu linguìsticu sighit a traballare

Si avisat chi, pro more de s'emergèntzia pro sa Covid-19, sas fainas de s'isportellu linguìsticu, fintzas a su 3 de su mese de maju, e francu perlongamentos chi ant a istabilèssere sas autoridades, ant a sighire cun su teletraballu. Sos operadores de isportellu sunt comente si siat a disponimentu pro cale si siat bisòngiu de tradutziones, fainas de interpretariadu, consulèntzias grammaticales e ortogràficas, consulèntzias didàticas, inditos bibliogràficos, sitogràficos,etc.

Sos operadores si podent chircare telefonende ònnia die, intra de sas 8 de mangianu e sas 8 de merie, a su nùmeru 349.6025986 o mandende unu messàgiu a s'indiritzu de posta eletrònica isportellu.limba.barigadu@gmail.com

A.F.

Emergèntzia Coronavirus - Avisu importante pro sa populatzione

Si faghet a ischire ca s'Ordinàntzia n.18 de su 7 de abrile 2020 de su Presidente de sa Regione Autònoma de Sardigna, intro de sas àteras dispositziones narat ca, lassende a banda farmatzias e parafarmatzias, su 13 de abrile 2020, lunis de s'ànghelu, NON PODENT ABÉRRERE sos esertzìtzios cummertziales, mannos o piticos chi siant, chi bendent alimentares e chi non tenent sa suspensione disposta cun s'art. 1 de su DPCM de su 11 de martzu 2020, e ne mancu sos esertzìtzios prus piticos chi sunt a intro de sos tzentros cummertziales, abarrant comente in antis sas restritziones pro bèndere a sa minuda in base a su DPCM giai numenadu in antis de su 11 de martzu 2020.


Cunfidende chi totu sos tzitadinos abarrent sàbios comente ant fatu fintzas a como, racumandamus de sighire a tènnere in custas dies de festa puru, pro Pasca Manna e lunis de s'ànghelu, sensu de responsabilidade faghende a mancu de organizare pranzos in famìlia, iscampagnadas o de lòmpere a sas segundas domos in su sartu.

A.F.

Su Comune de Samugheo promovet s'initziativa 'ispesa solidale'

Pro nos agiudare pari pari...

In custu momentu difìtzile pro totus, pro calicunu de nois prus puru, su comune de Samugheo pro èssere a canta a totu sos tzitadinos chi in custa situatzione de emergèntzia tenent bisòngiu de una manu de agiudu, at promòvidu s'initziativa 'ispesa solidale'. In ònnia butega de alimentares ddu at unu iscàtula in ue ònnia tzitadinu nche podet pònnere alimentares o àteros benes de prima netzessidade chi a pustis nch'ant a èssere leados a domo de chie nde tenet prus bisòngiu.

A.F.

Su comune dat mascarinas a totu sos tzitadinos

Si faghet a ischire a totu sas famìlias samughesas ca a cumintzare dae su 3 de abrile sa Cumpangia de sos Barratzellos nch'at a leare a totus sas domos, de badas, sas mascarinas chirùrgicas chi ant fatu sos artigianos de Samugheo. Pro fàghere sas mascarinas in prus de su dinari de su bilàntziu comunale at agiudadu fintzas su Tzentru Cummertziale naturale e totu sos tzitadinos chi, cun sas donatziones issoro, ant sustènnidu s'initziativa comunale de regòllere dinari pro s'emergèntzia coronavirus.
Pro chie tenet praghere de sustènnere totu sas initziativas chi su comune at aviadu pro parare fronte a sas netzessidades e a sas urgèntzias chi sunt nàschidas dae custa situatzione grave chi sas comunidades nostras sunt bivende, est semper tempus pro fàghere unu versamentu in su contu currente bancàriu abertu aposta:


IBAN IT03Q0101587981000070727750


BIC BPMOIT22XXX


Causale: DONAZIONE EMERGENZA COVID_19

Torramus a ammentare ca pro prevènnere su contàgiu dae coronavirus est importante a si pònnere sa mascarina ònnia borta chi essimus dae domo.
Su comune de Samugheo torrat gràtzias a sa cumpangia de sos barratzellos pro sos servìtzios de importu mannu chi est faghende a sa comunidade in custa situatzione de emergèntzia. Tocat a nàrrere gràtzias fintzas a totu sos artigianos samughesos chi, de badas, ant fatu e dadu mascarinas a totu sa bidda.

A.F.

Emergèntzia Coronavirus - cumintzada sa distributzione de sos bonos de ispesa alimentare

Si faghet a ischire a totu sos interessados ca, dae su 3 de abrile, si podet presentare domanda pro tènnere su bonu de ispesa, comente at dispostu s'Ordinàntzia de su Capu de su Dipartimentu de sa Protetzione Tzivile n. 658 de su 30 de martzu 2020, chi permitit de dare unu bonu pro comporare benes de prima netzessidade (e bòmbolas de su gas). Su de fàghere pro domandare sos bonos est fàtzile meda:

 1. In antis de totu tocat a compilare su mòdulu chi si nche podet iscarrigare dae su situ de su comune o retirare in deretura in s'intrada de comune;
 2. A pustis de ddu àere cumpiladu, su mòdulu cheret cunsenniadu e si nche podet betare in sa cassiedda aprontada aposta in s'intrada de comune o si nche podet mandare in sa posta eletrònica a custu indiritzu sociale@comune.samugheo.or.it
  Si domandat a totus de lèghere bene su bandu pro èssere seguros de tènnere totu sos recuisidos e de compilare bene su mòdulu de domanda.

A ònnia modu sas assistentes sotziales sunt a dispositzione s'in casu ddoe apat bisòngiu de tènnere àteras informatziones.

Dae custos link podides intrare a su situ de su comune de Samugheo, bìere su Bandu Pùblicu e s'elencu de sas ditas samughesas chi ant aderidu a custa initziativa e in ue si podent ispèndere sos bonos de ispesa de su comune.

A.F.

Emergèntzia Coronavirus - Esentziones tickets prorogadas a su 30 de làmpadas

Si faghet a ischire ca pro amparare sa salute de sos utentes e de sos operadores sanitàrios e cuntènnere sa tzirculatzione de su Coronavirus, sas esentziones dae su ticket pro patologias o rèdditu, chi iscadint tra su mese de martzu e su de làmpadas 2020, sunt istadas prorogadas a su 30 de làmpadas.
Si recumandat a sos utentes de non lòmpere a sos isportellos de sos ufìtzios distretuales de sa Assl de Aristanis pro ddu rinnovare e nen a sa 'Casa della salute' de Samugheo.

Chie tenet bisòngiu de àteras informatziones podet cuntatare sos ufìtzios esentzione ticket dae domo sua in sa posta eletrònica o faghende una telefonada a sos nùmeros chi agatat in su situ http://www.asloristano.it.

A.F.

Emergèntzia Coronavirus - Su comune organizat una regorta de dinari

In custu momentu delicadu meda onniunu de nois podet fàghere sa parte sua pro cuntrastare s'emergèntzia dae Coronavirus, pro custu motivu su comune de Samugheo at pentzadu de regòllere dinari aberende unu contu currente bancàriu aposta. Chie cheret podet fàghere una donatzione, pitica puru, pro pòdere comporare materiale chi bisòngiat in custa emergèntzia dae COVID-19. Su dinari chi s'at a regòllere at a èssere postu, s'in prus, pro finantziare sa produtzione e dare a totus mascarinas protetivas, pro sos bisòngios e sas urgèntzias chi sunt naschende dae custa situatzione grave in sa comunidade nostra. Fintzas a como, gràtzias a su bonu coro de unas cantas aziendas e persones samughesas, milliàias de mascarinas sunt istadas regaladas a totu sa bidda, a sos ispidales de Sòrgono, Bilàrtzi, Aristanis, Nùgoro e a s'assotziatzione Emodializados de sa Sardigna.

Gràtzias dae coro a chie totu nos at a chèrrere agiudare in custa initziativa

Sas donatziones si podent fàghere a custu contu currente bancàriu:

IBAN IT03Q0101587981000070727750

BIC BPMOIT22XXX

Sa causale est custa : DONAZIONE EMERGENZA COVID_19

A.F.

Emergèntzia Coronavirus: avisu importante

Avisu importante pro totu sos tzitadinos chi sunt arribende dae continente e sunt lòmpidos in territòriu comunale nostru in custas ùrtimas 14 dies:

- tocat a informare de custa cosa su dotore de boisàteros o s'ufitziale sanitàriu;

- tocat a abarrare serrados in domo, isulados pro 14 dies;

- seis brevados de essire e de viagiare;

- tocat a èssere in logu fàtzile de agatare s'in casu ddu apat bisòngiu de faghet controllos; si tenides sìntomos, tocat a avisare immediatu su dotore o su pediatra o s'ufitziale sanitàriu cumpetente.

Si recumandat a totu sos tzitadinos de sighire cun cussèntzia sas diretivas de sos DPCM essidos pro s'emergèntzia COVID 19 e sas ordinàntzias nùmeru 4 e 5 de su Presidente de sa Regione Sardigna allegados inoghe in bassu.

Regordamus ca in die de oe intrat in vigore su decretu ministeriale chi imponet a totu su territòriu natzionale sas dispositziones giai istabilidas in su decretu de su 8 de martzu pro sas 'zone rosse'. In manera particulare non si podet andare dae unu logu a s'àteru, sas iscolas abarrant serradas finas a su 3 de abrile, sunt blocadas totu sas manifestatziones isportivas, e finas sos campionados de càlciu.

Su Comune de Samugheo pregontat a totu sos tzitadinos de respetare sas normas istabilidas in sos decretos de su Presidente de su Cussìgiu de sos Ministros de su 8 e de su 9 de martzu.

Tocat a fàghere de mancu de viagiare dae unu logu a s'àteru in totu su territòriu natzionale si non est pro carchi netzessidade manna, pro traballu o pro sa salude.

Non si podet atopare gente né foras dae domo nen in logos serrados.

Cunfidamus in sa cussèntzia de totu sos tzitadinos e in sa sensibilidade de sa comunidade pro nos cuerrare e pro cuerrare a totus e prus de sos àteros a cussas pessonas dèbiles meda chi arriscant de s'immaladiare de prus.

Decretu de su 11 de martzu 2020

Decretu de su Presidente de su Cussìgiu de sos Minìstros de su 9 de martzu 2020

Ordinàntzia n.5 de su Presidente de sa Regione Sardigna

A.F.

Epidemia de Coronavirus: sos ufìtzios comunales no ant a retzìre pùblicu

Si faghet a ischire a totu sos tzitadinos chi, dae su 9 de su mese de martzu e finas a àteru avisu, su comune de Samugheo no at a èssere abertu a sa gente. Sos ufìtzios ant a traballare comente in antis e si podent cuntatare siat telefonende chi cun sa posta eletrònica. Su sìndigu preguntat su praghere a totus de non lòmpere in pessona a comune, francu chi non siat pro cosa urgente meda e chi non si nde potzat fàghere de mancu e, a onni modu, cuncordende in antis unu apuntamentu in su telèfono.
S'ispera est chi totu sos tzitadinos potzant fàghere su chi est in podere issoro pro nos agiuare.

Ordinàntzia ufìtzios comunales

A.F.

Serrat s'ecotzentru

S'avisant totu sos utentes ca a pustis de sas ùrtimas prescritziones de su DPCM de su 8 de martzu de su 2020 e de su DPCM de su 11 de martzu 2020, sa TeknoService srl tenet netzessidade de lassare serrados sos ecotzentros de Neoneli, Samugheo e Sorradile dae chenàbura 13 de martzu a mèrcuris 25 de martzu 2020. Abarrat garantidu comente in antis su servìtziu de s'àliga de ghenna in ghenna e su ritiru de sos ingombrantes tzirriende su nùmeru birde 800.615622.

A.F.

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Comunicadu Formato pdf 227 kb
Avisu_pròroga Formato pdf 220 kb
Modellu_rechesta_contributu_Isport Formato pdf 84 kb
Modellu-rechesta-contributu_cultura Formato pdf 82 kb
Deliberatzione Formato pdf 19 kb
Detèrmina Formato pdf 21 kb
Regulamentu Formato pdf 55 kb
Regulamentu Formato pdf 27 kb
Regulamentu Formato pdf 205 kb
Determinatzione Formato pdf 18 kb
Deliberatzione Formato pdf 22 kb
Avisu Formato pdf 7 kb
Modellu_iscritzione Formato pdf 4 kb
Delìbera Formato pdf 33 kb
Determinatzione Formato pdf 214 kb
Dimanda_de permissu Formato pdf 118 kb
Dimanda_de permissu_ordinàntzia Formato pdf 174 kb
Decraratzione_sostitutiva Formato pdf 122 kb
Modellu_retirare_àliga Formato pdf 56 kb
Rechesta Formato pdf 59 kb
Modellu_ritiru_aliga Formato pdf 56 kb
Rechesta Formato pdf 231 kb
Regulamentu_modellu_rechesta_sala proas Formato pdf 209 kb
Determinatzione Formato pdf 22 kb
Elencu_documentos_tesserinu_cassa Formato pdf 93 kb
Documentos_tesserinu_cassa Formato pdf 93 kb
Lista_documentos_cassa_non residentes Formato pdf 62 kb
Dimanda_cassare Formato pdf 133 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto