Vai a sottomenu e altri contenuti

Avisos e àutos in limba sarda de su Comune de Sorradile

Bursas de Istùdiu Caritas

Sa Caritas Diotzesana Arborense at publicadu duos bandos de cuncursu pro istudiantes de sos istitutos segundàrios de I e II gradu a.is. 2019/2020.

In su situ Istitutzionale de su Comune de Sorradile si podent iscarrigare: sos bandos, sa locandina e sos mòdulos.

***************

Caritas Diotzesana Arborense

Bandu de cuncursu pro s'assignatzione de n. 60 Contributos a s'istùdiu

Diploma Primu Tziclu de Istrutzione 2020

Sa Caritas Diotzesana Arborense, cunsiderada sa situatzione econòmica mala chi fintzas su territòriu nostru depet afrontare pro s'emergèntzia epidemiològica dae COVID-19, cheret assignare n. 60 Contributos a s'istùdiu, 25 de custos contributos sunt finantziados cun fundos CEI 8XMILLE, a sos pitzocos residentes in su territòriu de sa Diòtzesi de Aristanis chi ant cunsighidu su Diploma conclusivu de su Primu tziclu de istrutzione in s'annu iscolàsticu 2019-2020, de destinare a s'ispesas iscolàsticas.

S'assignatzione de sos 60 Contributos a s'istùdiu, de su valore de 200,00 èuros ognunu, at a èssere fata tràmite sa presentatzione de sa domanda e de sa seletzione fata a pustis, cunsiderende sa situatzione econòmica familiare e su profitu iscolàsticu.

1. Rechisidos de partetzipatzione

Sos rechisidos netzessàrios pro sa partetzipatzione e pro s'intrada in sa graduatòria sunt:

- èssere residente in unu Comune de sa Diòtzesi de Aristanis;

- àere cunsighidu su Diploma conclusivu de su Primu tziclu de istrutzione in s'a.is. 2019-2020;

- tènnere sa tzertificatzione de su votu leadu;

- tènnere una retzida de iscritzione a un'Istitutu Segundàriu de II Gradu

- tènnere sa tzertificatzione ISEE in cursu de valididade, cun valore paris o inferiore a 15.000,00 èuros.

2. Modalidade de presentatzione de sa domanda

Sa domanda de partetzipatzione, si podet iscarrigare dae su situ www.caritasoristano.it e indiritzada a sa Caritas Diotzesana Arborense, carrera Cagliari 183, 09170 Aristanis, depet arribare a intro e non a pustis de su 30 de trìulas 2020. Sas domandas chi ant a arribare a pustis de s'iscadèntzia istabilida no ant a èssere leadas in cunsideru.

Sa domanda, presentada e firmada dae unu genitore o legale rapresentante de s'istudiante, depet èssere compilada sighende su modellu postu in s'ALLEGADU 1_A de custu Bandu.

Allegadas a sa domanda, si depent presentare:

- fotocòpia de su documentu de identidade in cursu de valididade de su rechedente;

- fotocòpia de su còdighe fiscale de su rechedente;

- tzertificatzione ISEE;

- fotocòpia de su documentu de Diploma primu tziclu de istrutzione cun su votu finale;

- retzida de iscritzione a un'Istitutu Segundàriu de Segundu Gradu.

Sas domandas s'ant a pòdere presentare ebbia cun custas modalidades:

- cun una racumandada A/R (at a bàlere sa data de su timbru postale);

- cun sa posta eletrònica tzertificada a s'indiritzu oristanocaritas@pec.it;

- a manos, in sos ufìtzios de sa Caritas Diotzesana Arborense in sa carrera Cagliari, 183 in Aristanis, dae su lunis sa chenàbura dae sas 09,30 a sas 12,30

3. Protzeduras seletivas

Sa Caritas Diotzesana Arborense at a averiguare chi:

- sa domanda de partetzipatzione siat firmada da su rechedente e presentada a intro de s'iscadèntzia istabilida;

- a sa matessi siant allegados sos documentos pedidos (comente in su giassu 2).

Si mancat sa firma e/o sa domanda no arribat a intro de s'iscadèntzia e/o est incumpleta at a èssere motivu de esclusione dae sa seletzione.

Sas graduatòrias at a èssere fatas in base a sa summa algèbrica tra sa votatzione finale chi at tentu s'istudiante e su puntègiu chi currispondet a sa classe de Indicadore ISEE 2020 chi pertocat su nùcleu familiare in ue resurtat èssere s'istudiante, comente indicadu in custa tabedda:

fintzas a € 2.500,00 Puntos 2,5
dae € 2.500,01 a € 5.000,00 Puntos 2
dae € 5.000,01 a € 7.500,00 Puntos 1,5
dae € 7.500,01 a € 10.000,00 Puntos 1
dae € 10.000,01 a € 15.000,00 Puntos 0,5

A paridade de puntègiu cumplessivu, s'at a dare prioridade a su valore ISEE assolutu inferiore. In casu chi sa paridade bi siat ancora su contributu at a èssere assignadu a s'istudiante de edade anagràfica majore.

Su Contributu a s'istùdiu non si dat e decadit si su rechedente presentat decraratziones non beras.

Si b'ant a èssere càusas de esclusione dae custu Bandu ant a èssere comunicadas a s'interessadu chi ddas at a pedire.

4. Publicatzione graduatòrias

Sas graduatòrias ant a èssere publicadas a intro de su 15 de cabudanni 2020 in sa sede de sa Caritas Diotzesana e in su situ internet www.caritasoristano.it, in sa setzione notìtzias.

In prus, a sos istudiantes seletzionados at a èssere comunicadu s'èsitu cun sa posta eletrònica o cun su telèfono.

5. Modalidades de erogatzione

S'erogatzione de su Contributu a s'istùdiu at a èssere fata, cun assegnos tzirculares e/o in su contu currente bancàriu/postale, a pustis de àere presentadu sas retzidas in originale de sas ispesas iscolàsticas tentas.

6. Tratamentu de sos datos personales

Cunforma e pro sos efetos de sos artt. 8, 13 e sigg. de su Regulamentu UE 2016/679 (GDPR) sos datos dados dae sos chi partètzipant sunt leados dae sa Caritas Diotzesana Arborense, chi curat sa protzedura seletiva, pro sas finalidades de acumprimentu de sas atividades de su cuncursu. Su cunferimentu de custos datos est de òbligu pro sa valutatzione de sos rechisidos de partetzipatzione, pena s'esclusione dae su cuncursu.

7. Disponimentos finales

Pro informatziones chi pertocant custu Bandu si podet cuntatare sa Caritas Diotzesana Arborense - Carrera Cagliari n. 183, Aristanis, tel. 0783 70641 - dae su lunis a sa chenàbura dae sas 9,30 a sas 12,30 o cun sa posta eletrònica iscriende a oristanocaritas@gmail.com.

Custu Bandu s'at a pòdere consultare e iscarrigare dae su situ www.caritasoristano.it.

Aristanis, 4 de làmpadas 2020

Sa Diretora de sa Caritas Diotzesana Arborense

Giovanna Lai

*******************

Caritas Diotzesana Arborense

Bandu de cuncursu pro s'assignatzione de n. 25 Bursas de s'istùdiu

MADURIDADE 2020

Sa Caritas Diotzesana Arborense, cunsiderada sa situatzione econòmica mala chi fintzas su territòriu nostru depet afrontare pro s'emergèntzia epidemiològica dae COVID-19, cheret, fintzas pro custu annu iscolàsticu, pònnere a disponimentu de sos istudiantes giòvanos una Bursa de istùdiu pro ddis dare sa possibilidade de sighire sos istùdios.

Sa Caritas Diotzesana Arborense proponet unu Bandu pro dare n. 25 bursas de istùdiu, 10 de custas sunt finantziadas cun fundos CEI 8XMILLE.

Custu Bandu est riservadu a sos chi ant a leare sa maduridade in s'a.is. 2019-2020, residentes in su territòriu de sa Diòtzesi de Aristanis, chi si cherent iscrìere a unu cursu de Làurea triennale o de Làurea magistrale a tziclu ùnicu pro s'annu acadèmicu 2020-2021.

S'assignatzione de sas 25 Bursas de istùdiu, de su valore de 500,00 èuros ognuna, at a èssere fata tràmite sa presentatzione de sa domanda e de sa seletzione fata a pustis, cunsiderende sa situatzione econòmica familiare e su profitu iscolàsticu.

1. Rechisidos de partetzipatzione

Sos rechisidos netzessàrios pro sa partetzipatzione e pro s'intrada in sa graduatòria sunt:

- èssere residente in unu Comune de sa Diòtzesi de Aristanis;

- s'èssere diplomadu/a in s'a.is. 2019-2020;

- tènnere sa tzertificatzione de su votu de maduridade;

- tènnere una retzida de iscritzione a unu cursu de Làurea o a sa prova de ammissione a unu cursu de Làurea;

- tènnere sa tzertificatzione ISEE in cursu de valididade, cun valore paris o inferiore a 25.000,00 èuros.

2. Modalidade de presentatzione de sa domanda

Sa domanda de partetzipatzione, si podet iscarrigare dae su situ www.caritasoristano.it e indiritzada a sa Caritas Diotzesana Arborense, carrera Cagliari 183, 09170 Aristanis, depet arribare a intro e non a pustis de su 24 de santugaine 2020.

Sas domandas chi ant a arribare a pustis de s'iscadèntzia istabilida no ant a èssere leadas in cunsideru.

Sa domanda, firmada dae s'istudiante, depet èssere compilada sighende su modellu postu in s'ALLEGADU 1 B de custu Bandu.

Allegadas a sa domanda, sos interessados ant a dèpere presentare:

- fotocòpia de su documentu de identidade in cursu de valididade;

- fotocòpia de su còdighe fiscale de su rechedente;

- tzertificatzione ISEE;

- retzida de iscritzione a un cursu de Làurea o a sa prova de ammissione a unu cursu de Làurea.

Sas domandas s'ant a pòdere presentare ebbia cun custas modalidades:

- cun una racumandada A/R (at a bàlere sa data de su timbru postale);

- cun sa posta eletrònica tzertificada a s'indiritzu oristanocaritas@pec.it;

- a manos, in sos ufìtzios de sa Caritas Diotzesana Arborense in sa carrera Cagliari, 183 in Aristanis, dae su lunis sa chenàbura dae sas 09,30 a sas 12,30

3. Protzeduras seletivas

Sa Caritas Diotzesana Arborense at a averiguare chi:

- sa domanda de partetzipatzione siat firmada dae s'interessadu e presentada a intro de s'iscadèntzia istabilida;

- a sa matessi siant allegados sos documentos pedidos (comente in su giassu 2).

Si mancat sa firma e/o sa domanda no arribat a intro de s'iscadèntzia e/o incumpleta at a èssere motivu de esclusione dae sa seletzione.

Sas graduatòrias at a èssere fatas in base a sa summa algèbrica tra sa votatzione finale chi at tentu s'istudiante e su puntègiu chi currispondet a sa classe de Indicadore ISEE 2020 chi pertocat su nùcleu familiare in ue resurtat èssere s'istudiante, comente indicadu in custa tabedda:

fintzas a € 5.000,00 Puntos 25
dae € 5.000,01 a € 10.000,00 Puntos 20
dae € 10.000,01 a € 15.000,00 Puntos 15
dae € 15.000,01 a € 20.000,00 Puntos 10
dae € 20.000,01 a € 25.000,00 Puntos 5

A paridade de puntègiu cumplessivu, s'at a dare prioridade a su valore ISEE assolutu inferiore. In casu chi sa paridade bi siat ancora sa Bursa de istùdiu at a èssere assignada a s'istudiante de edade anagràfica majore.

Sa Bursa de istùdiu non si dat e decadit si s'istudiante presentat decraratziones non beras.

Si b'ant a èssere càusas de esclusione dae custu Bandu ant a èssere comunicadas a s'interessadu chi ddas at a pedire.

4. Publicatzione graduatòrias

Sas graduatòrias ant a èssere publicadas a intro de su 30 de santandria 2020 in sa sede de sa Caritas Diotzesana e in su situ internet www.caritasoristano.it, in sa setzione notìtzias.

In prus, a sos istudiantes seletzionados at a èssere comunicadu s'èsitu cun sa posta eletrònica o cun su telèfono.

5. Modalidades de erogatzione

S'erogatzione de sa Bursa de istùdiu at a èssere fata cun assegnos tzirculares e/o in su contu currente bancàriu/postale chi ant a èssere cunsignados a intro de su mese de nadale 2020. Sa datas e in ue ant a èssere comunicados.

6. Tratamentu de sos datos personales

Cunforma e pro sos efetos de sos artt. 13 e sigg. de su Regulamentu UE 2016/679 (GDPR) sos datos dados dae sos chi partètzipant sunt leados dae sa Caritas Diotzesana Arborense, chi curat sa protzedura seletiva, pro sas finalidades de acumprimentu de sas atividades de su cuncursu. Su cunferimentu de custos datos est de òbligu pro sa valutatzione de sos rechisidos de partetzipatzione, pena s'esclusione dae su cuncursu.

7. Disponimentos finales

Pro informatziones chi pertocant custu Bandu si podet cuntatare sa Caritas Diotzesana Arborense - Carrera Cagliari n. 183, Aristanis, tel. 0783 70641/ 389 4792572 - dae su lunis a sa chenàbura dae sas 09,30 a sas 12,30 o cun sa posta eletrònica iscriende a oristanocaritas@gmail.com.

Custu Bandu s'at a pòdere consultare e iscarrigare dae su situ www.caritasoristano.it.

Aristanis, 4 de làmpadas 2020

Sa Diretora de sa Caritas Diotzesana Arborense

Giovanna Lai

Caritas Diotzesana Aristanis

Carrera Cagliari 183 - 09170 Aristanis

Tel. 0783.70641 - 389 4792572

Posta eletrònica: oristanocaritas@gmail.com

Posta eletrònica tzertificada: oristanocaritas@pec.it

(MM)

S'ordinàntzia de su Comune de Sorradile chi pertocat sa pulitzia de sos terrinos

Su Comune de Sorradile at publicadu s'ordinàntzia n. 11 de su 20/05/2020, chi pertocat sa pulitzia de sos terrinos a làcana de sas istradas comunales e de sa bidda pro amparare dae s'errìghina e dae su fogu.

Su Sìndigu leadu in cunsideru ca dae su 1 de làmpadas a su 31 de santugaine est mannu s'arriscu de sos fogos; bistas sa lege cuadru n. 353 de su 21.11.2000, sa nota de sa Regione Autònoma de Sardigna in contu de s'agiornamentu de sas prescritziones regionales contra de sos fogos pro su triènniu 2020/2022 aprovadu cun delìbera de sa Giunta Regionale n. 22/3 in data 23 de abrile 2020, sas diretivas de s'Azienda Sanitària Locale de Aristanis in matèria de sa gherra contra de sos bobbois noghiles e parassitas, cun sa punna de reduire su prus possìbile su perìgulu de sos fogos si sos terrinos non sunt pulidos, de tènnere s'eficatzidade màssima dae sos traballos de disinfestatzione e fintzas de impreare, pro no incuinare s'ambiente, comente ùrtimas sas sustàntzias chìmicas pro nche ispèrdere s'errìghina at fatu s'ordinàntzia in ue òrdinat ite fàghere a sos tzitadinos.

A intro de su 15 de làmpadas:

1) Sos meres e/o chie ddos tenet pro cale si siat s'impreu depent pulire dae su fenu, s'erba, linna sica e materiales chi podent leare fogu sos terrinos a làcana de sas istradas urbanas e de sa bidda;

2) Sos meres e/o chie tenet pro cale si siat resone àreas rurales e agrìculas non coltivadas, si ancora non dd'ant fatu, ddas depent pulire dae su fenu, s'erba mala, dae sas molas chi depent èssere bogadas o segadas pro non èssere unu perìgulu pro s'igiene pùblica e pro sos fogos;

3) In sos terrinos agrìculu chi bi sunt in su territòriu de Sorradile si depent fàghere sas doas, a su nessi de 5 metros de largària a inghìriu de sos fràigos rurales e de sos cungiados in ue b'est su bestiàmene;

4) Sos meres e/o chie tenet in su territòriu de Sorradile cungiados a laore depent fàghere sa doa arada de su nessi 3 metros de largària a inghìriu de sos terrinos de prus de 10 ètaros;

5) Sos meres e/o chie impreat terrinos pro sa produtzione agrària a làcana cun buscos o sìmiles (sas chi sunt descritas in s'artìculu 4 de sa lege regionale n. 4 de su 27.04.2016) depent fàghere a intro de su terrinu coltivadu una doa (arada/traballada) de a su nessi 5 metros de largària in su perìmetru a làcana cun su buscu.

Cunforma a sa lege regionale n. 8 de su 27 de abrile 2016, s'ordinàntzia abarrat in vigore pro totu su perìodu chi est mannu su perìgulu de sos fogos

Sa Politzia Locale e sa Fortza Pùblica sunt incarrigadas de vigilare pro chi s'ordinàntzia siat respetada. Bi sunt santziones pro chie non rispetat s'ordinàntzia.

S'ordinàntzia est publicada in su situ istitutzionale de su Comune de Sorradile.

(MM)

Bursa de Istùdiu Natzionale A.S. 2019/2020

S'informat sa tzitadinàntzia ca si podet presentare sa domanda pro otènnere sa bursa de istùdiu natzionale a favore de sos istudiantes de sas iscolas segundàrias de segundu gradu, istatales e paritàrias, pro s'annu iscolàsticu 2019/2020.

In sa Setzione Allegados, in sa nova publicada in limba italiana in su situ istitutzionale de su Comune de Sorradile si podent iscarrigare custos documentos:

- Avisu

- Mòdulu pro sa domanda

- Informativa privacy

****************************************************

COMUNE DE SORRADILE

Provìntzia de Aristanis

BURSA DE ISTÙDIU NATZIONALE A FAVORE DE SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS SEGUNDÀRIAS DE SEGUNDU GRADU - D. LGS. 13/04/2017 N. 63

ANNU ISCOLÀSTICU. 2019/2020

A V I S U

S'INFORMAT SA TZITADINÀNTZIA CA SI PODET PRESENTARE SA DOMANDA PRO OTÈNNERE SA BURSA DE ISTÙDIU NATZIONALE PRO SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS SEGUNDÀRIAS DE SEGUNDU GRADU, ISTATALES E PARITÀRIAS, PRO S'ANNU ISCOLÀSTICU 2019/2020.

PRO OTÈNNERE SA BURSA DE ISTÙDIU EST NETZESSÀRIU:

1. Èssere iscritos pro s'annu iscolàsticu 2019/2020 in un'iscola segundària de segundu gradu de su sistema natzionale de istrutzione (iscolas istatales e paritàrias).

2. S'Indicadore de sa Situatzione Econòmica Ecuivalente (I.S.E.E.) de sa famìllia de apartenèntzia depet èssere a intro de sos 14.650,00 èuros.

3. Compilare su mòdulu - domanda e allegare custa documentatzione:

- fotocòpia de s'atestatzione de s'ISEE in cursu de valididade emìtida cunforma a sa normativa previdida dae su DPCM n.159/2013;

- fotocòpia de su documentu de identidade, chi siat vàlidu, de su rechedente.

4. Presentare sa domanda a su Comune de residèntzia (Ufìtziu Protocollu Comune de Sorradile), a intro de su 15 de LÀMPADAS 2020. Sa domanda dda podet presentare su genitore, su rapresentante legale de s'istudiante o s'istudiante etotu si est magiorenne.

5. Sa domanda si podet presentare fintzas cun sa posta eletrònica tzertificada a custu indiritzu:

ufficisorradile @pec.it.

Su Comune at a trasmìtere s'elencu de sos istudiantes chi si podent ammìtere a sa Regione Sardigna, chi at a aprontare una graduatòria ùnica regionale, aprontada in òrdine de ISEE dae su prus bassu a su prus artu, connoschende, in casu de paridade de ISEE, sa pretzedèntzia a s'istudiante prus giòvanu de edade. S'elencu de sos istudiantes postos a manera ùtile in sa graduatòria, sos benefitziàrios de sa bursa, at a èssere trasmìtidu a su Ministeru de s'Istrutzione. S'erogatzione de sas bursas in favore de sos istudiantes benefitziàrios s'at a fàghere cun bonìficu domitziliadu in sa manera chi at a èssere istabilida dae su Ministeru de s'Istrutzione. S'importo de ogni bursa de istùdiu est istabilidu in 200 èuros.

INFORMATIVA PRIVACY

S'informativa est aprontada dae su Ministeru de s'Istrutzione e est publicada in su situ de su Comune de SORRADILE e in su situ de su Ministeru: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher

MODULÌSTICA E INFORMATZIONES

Sa modulìstica de impreare est a disponimentu in su situ de sa Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, in su situ de su Comune www.comune.sorradile.or.it e in s'Ufìtziu Amministrativu de su Comune de Sorradile, postu in s'Istradone - cursu Umberto I, n. 61 .

Pro informatziones:

COMUNE

Ufìtziu Amministrativu de su Comune de Sorradile

Dies e oràriu de abertura: martis e giòbia dae sas 09,00 a sas 13,00.

Telèfono: 078369023

Posta eletrònica: comune.sorradile@tiscali.it.

Posta eletrònica tzertificada: ufficisorradile@pec.it

MINISTERU DE S'ISTRUTZIONE situ web https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher

Posta eletrònica: iostudio@istruzione.it

Sorradile, su 08/05/2020 SU SÌNDIGU

(MM)

Ecotzentru Comunale torra abertu

Si comùnicat ca dae su 4 de maju 2020 est torra abertu su tzentru de regorta de su Comune de Sorradile. S'intrada est cunsentida a un'utente ebbia a sa borta chi tèngiat postos bene, a manera giusta e curreta, mascaredda e guantes.

(MM)

Emergèntzia Econòmicu-Sotziale mesuras istraordinàrias e urgentes a sustegnu de sas famìlias

Faq in contu de mesuras istraordinàrias e urgentes a sustegnu de sas famìlias pro fàghere fronte a s'emergèntzia econòmicu-sotziale causada dae sa pandemia SARS-COV2.

In su situ istitutzionale, in sas informatziones in limba italiana, b'est su mòdulu de sa domanda.

**************************************

UNIONE DE SOS COMUNES DE SU BARIGADU

Ardaule - Bidoniu - Busache - Fordongianus - Neoneli - Nughedu Santa Itòria - Samugheo - Sorradile - Ula

Localidade Giolantine - (09082) Busache (Aristanis) - Tel. 0783.60123 - Fax 0783.60323

Còditze Fiscale e Partida I.V.A. 01116420959

situ web: www.unionecomunibarigadu.it - posta eletrònica: info@unionecomunibarigadu

COMUNE DE SORRADILE

AVISU PÙBLICU

'Mesuras istraordinàrias e urgentes de agiudu a sas famìlias pro fàghere fronte a s'emergèntzia econòmicu - sotziale causada dae sa pandemia SARS-CO V2'

1. Rechisidos de ammissione

Podent fàghere domanda sas famìlias residentes e domitziliadas in su Comune a sa data de su 23.02.2020:

a) chi sos chi nde faghent parte siant (a su nessi una cunditzione):

- traballadores dipendentes o autònomos chi apant tentu s'atividade de traballu firmada, suspèndida, o reduida pro more de s'emergèntzia epidemiològica de Covid-19 e chi sos meres de su traballu no apant usufruidu de sas formas de integratzione salariale o bi siant passados pro more de su decretu lege 17 de martzu 2020, n. 18;

- traballadores titulares de raportos de collaboratzione coordinada e continuativa iscritos a sa gestione separada de categorias econòmicas chi ant tentu s'atividade firmada, suspèndida, o reduida pro more de s'emergèntzia epidemiològica de Covid-19;

- titulares de partidas IVA, o sòtzios de sotziedades iscritos a sa gestione de s'asseguratzione generale obligatòria (AGO) de categorias econòmicas chi ant tentu s'atividade firmada, suspèndida, o reduida pro more s'emergèntzia epidemiològica de Covid-19;

- collaboradores de impresas familiares de categorias econòmicas chi ant tentu s'atividade firmada, suspèndida, o reduida pro more de s'emergèntzia epidemiològica de Covid-19;

- chie non teniat rèdditu de traballu o de impresa a sa data de su 23 de freàrgiu 2020.

b) cun rèdditu inferiore a € 800,00 a su mese pulidos in su perìodu 23.2.2020/23.4.2020.

2. Càusas de esclusione

Non benefìtziant de s'indennidade sas famìlias fintzas a tres persones e chi a su nessi unu de sos chi nde faghet parte tiret una pensione o unu rèdditu de traballu dipendente o de atividade de traballu chi no est istada suspèndida o no est istada riduida pro càusa acapiadas a s'emergèntzia epidemiològica de Covid-19, chi s'importu siat uguale o superiore a èuros 800,00, a sa data de sa presentatzione de sa domanda.

3. Critèrios de cuntzessione de sas indennidades

Sas indennidades ant a èssere erogadas in s'òrdine cronològicu de sa presentatzione de sas domandas.

S'anàlisi at a èssere fata pro sos nùcleos familiares e non pro sos indivìduos, leende in cunsideru sas informatziones giai connotas dae sos ufìtzios comunales e de s'autotzertificatzione indicada in s'artìculu 6 de custu avisu.

Su Comune protzedit a manera cuntestuale a s'anàlisi de s'abbisòngiu chi at a èssere fata dae sos ufìtzios comunales, fintzas in acordu e collaboratzione cun s'ente gestore de sos servìtzios sòtziu-assistentziales (PLUS) o àteros entes.

4. Indennidades chi ispetant

S'indennidade si podet acumulare cun àteras formas de sustegnu a su rèdditu, fintzas collegadu a s'emergèntzia epidemiològica de Covid-19, fintzas a 800 èuros a su mese pro sas famìlias fintzas a tres persones. Pro ogni àtera persone in prus sunt cuntzèdidos 100 èuros.

5. Modalidades de erogatzione e fruitzione de sas providèntzias

Sas providèntzias ant a èssere erogadas:

˗ cartas prepagadas;

˗ bonìficu bancàriu;

˗ àteras formas permìtidas dae sa lege.

6. Comente presentare sa domanda pro tènnere sas providèntzias

Sa domanda pro otènnere sas indennidades est in forma de AUTOTZERTIFICATZIONE, chi est fintzas s'atestatzione de sa beridade de sas decraratziones fatas.

S'autotzertificatzione si depet presentare impreende su modellu apòsitu allegadu, paris cun su documentu de identidade de su chi faghet sa rechesta, e si podet trasmìtere;

- cun sa posta eletrònica a s'indiritzu servizisociali@comune.sorradile.or.it (paris cun s'iscansione de su documentu de identidade de su richiedente);

- cunsignada a s'Ufìtziu Servìtzios Sotziales de su Comune de Sorradile su martis e sa chenàbura, ma prima tocat a telefonare a su nùmeru 0783 69023 pro leare apuntamentu, a manera chi non bi siant prus persones paris.

7. Controllos

Su Comune at a fàghere sos controllos dèpidos, fintzas a campione, pro controllare sa beridade de sas decraratziones sostitutivas fatas pro otènnere sas providèntzias, fintzas pedende de produire atestatziones pretzisas, agigu chi sas diretivas natzionales ant a permìtere de torrare a sas atividades normales.

S'ammentat ca, a norma de sos artt. 75 e 76 de su D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e sas modificatziones e integratziones fatas a pustis, chie faghet decraratziones farsas est punidu cunforme a su còditze penale e de sas leges ispetziales in matèria e, pro sa decraratzione non bera, perdet sos benefìtzios chi, in casu, podiat otènnere dae su provedimentu emìtidu aende presentadu una decraratzione non bera.

8. Responsàbile de su Protzedimentu

Su Responsàbile de su Protzedimentu indicadu est s'Assistente Sotziale dot.ssa. Jessica Marongiu.

9. Publitzidade

Custu avisu at a èssere publicadu paris a su modellu de domanda, in s'Albo Pretòriu de s'Unione de sos Comunes de su Barigadu e in sa home page de su situ istitutzionale de su Comune de Sorradile.

10. Informativa pro su tratamentu de sos datos personales REG. UE N. 679/2016

S'Unione de sos Comunes de su Barigadu, comente titulare de su tratamentu, at a impreare sos datos personales cunferidos cun modalidade prus che totu informàticas e telemàticas, pro s'esecutzione de sos còmpitos pròpios de interesse pùblicu o semper e cando collegados a s'esertzìtziu de sos poteres pùblicos pròpios; sunt inclùdidas sas finalidades de archiviatzione, de chirca istòrica e de anàlisi pro iscopos istatìsticos. Sos datos ant a èssere tratados pro totu su tempus chi at a serbire pro sa congruida de su protzedimentu-protzessu o pro s'esecutzione de su servìtziu-atividade pedida e, a pustis pro sa congruida de su protzedimentu-protzessu o sessamentu de su servìtziu-atividade. Sos datos ant a èssere costoidos a manera cunforme a sas normas in contu de sa remunidura de sa documentatzione amministrativa.

Sos datos ant a èssere tratados a manera esclusiva dae su personale e dae sos collaboradores de su titulare e s'ant a pòdere comunicare a sugetos designados a manera apòsita comente responsàbiles de su tratamentu.

Foras de custas ipòtesis sos datos no ant a èssere comunicados a àtere o difùndidos, si no cando est prevididu a manera ispetzìfica dae su diritu natzionale o dae s'Unione europea.

Sos interessados tenent su diritu de pedire a su titulare de su tratamentu de pòdere atzèdere a sos datos personales e a sa retìfica o a cantzellare sos datos o a sa limitatzione de sos tratamentos chi ddis pertocat o de si opònnere pro su tratamentu (artt. 15 e sos chi sighint de su RGPD).

Sos interessados, si bi sunt sas cunditziones , tenent, fintzas, su diritu de propònnere reclamu a s'Autoridade de controllu (Garante Privacy) sighende sas protzeduras prevididas.

Su Responsàbile de su Servìtziu sotziale Assotziadu

f.du Ass. Sotziale Maria Mascia

(MM)

Emergèntzia COVIS-19: s'isportellu de sa limba sarda sighit a traballare

Sotziedade Cooperativa L'altra cultura

Si avisat chi, pro more de s'emergèntzia pro sa Covid-19, sas fainas de s'isportellu linguìsticu, fintzas a su 3 de su mese de maju e francu perlongamentos chi ant a istabilèssere sas autoridades, ant a sighire cun su teletraballu.

Sos operadores de isportellu sunt comente si siat a disponimentu pro cale si siat bisòngiu de tradutziones, fainas de interpretariadu, consulèntzias grammaticales e ortogràficas, consulèntzias didàticas, inditos bibliogràficos, sitogràficos, etc.

Sos operadores si podent chircare telefonende ònnia die, intra de sas 8 de mangianu e sas 8 de merie, a su nùmeru 349.6025986 o mandende unu messàgiu a s'indiritzu de posta eletrònica isportellu.limba.barigadu@gmail.com

Emergentzia COVID-19: BONOS ISPESA

UNIONE DE SOS COMUNES DE SU BARIGADU

Ardaule - Bidoniu - Busache - Fordongianus - Neoneli - Nughedu Santa Itòria - Samugheo - Sorradile - Ula

Localidade Giolantine - (09082) Busache (Aristanis) - Tel. 0783.60123 - Fax 0783.60323

Còditze Fiscale e Partida I.V.A. 01116420959

situ web: www.unionecomunibarigadu.it - posta eletrònica: info@unionecomunibarigadu.it

ORDINÀNTZIA DE SU CAPU DE SU DIPARTIMENTU DE SA PROTETZIONE TZIVILE N. 658 DE SU 30/03/2020 N. 658 DE SU 29/03/2020 - ÀTEROS INTERVENTOS URGENTES DE PROTETZIONE TZIVILE IN RELATZIONE A S'EMERGÈNTZIA CHI PERTOCAT S'ARRISCU SANITÀRIU COLLEGADU A SA CUMPARSA DE PATOLOGIAS CHI DERIVANT DAE AGENTES VIRALES CHI SI PODENT TRAMÌTERE. FUNDU DE SOLIDARIEDADE 2020.

Avisu pùblicu pro sa cuntzessione de sos bonos ispesa alimentare

Su Responsàbile de su Servìtziu Sotziale Assotziadu in esecutzione de sa Deliberatzione de su Consìgiu de Amministratzione n. 14 de su 03/04/2020 e de sa Determinatzione de su Responsàbile de su Servìtziu Sotziale Assotziadu n. 113 de su 03/04/2020

FAGHET PÙBLICU

Ca si podet presentare domanda, a su Comune pròpiu de residèntzia, pro otènnere unu ''bonu ispesa'' gasi comente est prevididu dae s'Ordinàntzia de su Capu de su Dipartimentu de sa Protetzione Tzivile n. 658 de su 30/03/2020, chi cunsistet in s'erogatzione de unu bonu pro comporare gèneres alimentares de prima netzessidade e bòmbolas de su gas.

Sos bonos de ispesa sunt erogados in deretura a unu referente de sa famìlia chi nde benefìtzias e chi ddos at a pòdere ispèndere in sas butegas iscritas in s'elencu apòsitu ammaniadu dae ogni Comune de s'Unione de sos Comunes de su Barigadu, comente est publicadu in su situ istitutzionale de ogni Comune assotziadu.

Su bonu ispesa si depet cunsiderare comente una tantum, chi si podet erogare in su tempus de sa situatzione de emergèntzia.

Sos interessados sunt invitados a cuntatare, cun su telèfono o cun sa posta eletrònica, su Comune pròpiu de residèntzia, pro pedire su bonu ispesa. Su chi presentat sas domanda a pustis at a èssere cuntatadu dae su servìtziu sotziale comunale, chi cunsiderende sa situatzione familiare rapresentada in forma de autotzertificatzione/decraratzione, chi depet compilare su chi faghet sa domanda, at a emìtere bonos ispesa in paperi chi ant a èssere cunsignados, in su domitzìliu de su rechedente, dae sa politzia locale o un'operaju comunale o voluntàrios o su barratzellu, àteros. Su bonu ispesa s'at a pòdere ispèndere in sos esertzìtzios cummertziale cunventzionados pro custa netzessidade.

1. Su ''bonu ispesa'' est calificadu gasi:

Importu de su bonu n. cumponente de sa famìlia
150,00 èuros 1 cumponente
250,00 èuros 2 cumponentes
325,00 èuros 3 cumponentes
375,00 èuros 4 cumponentes
400,00 èuros 5 e prus cumponentes
Su bonu si podet dare siat pro comporare benes de prima netzessidade siat pro comporare sa bòmbola de su gas.

Sos benes de prima netzessidade sunt:

❖ Pane ❖Abba ❖Pasta ❖ Arrosu ❖ Late ❖ cafè/the/camomilla ❖Farina ❖ Ògiu ❖ Fruta e berdura (francu mèndula, nughe, nutzola americana e sìmiles) ❖ Produtos in botos (comente legùmenes, pische,petza, trigu moriscu, àteru.) ❖ Cunserva e purpa de tomata ❖ Tzùcaru ❖ Sale ❖ Petza e pische (francu alimentos de gastronomia de lussu fintzas cussos surgelados - ebbia surgelados sèmplitzes)❖ oos ❖casu ❖Produtos alimentares pro sos pipios piticos (omogeneizados, biscotos, late, bragallitos, àteru.) e produtos alimentares pro tzelìacos ❖ produtos pro s'igiene personale e pro illitzire de sa domo.

Non si podent comporare alcòlicos e licores forte, produtos e alimentos pro animales, tabacu e sigaretas e sas ricàricas pro su telèfono.

2. Podent presentare domanda sa persones e sas famìlias chi, pro sas limitatziones emanadas dae su Guvernu pro firmare sa difusione de su COVID-19, non tenent peruna intrada econòmica a su mese e sos chi non sunt tirende àteros agiudos pùblicos (pro nàrrere: RDC, REI, NASPI, àteru), o totu sos chi sunt in una situatzione de netzessidade, pòberos a beru e/o in dificultade sòtziu-econòmica ca ant pèrdidu su traballu, ant firmadu s'atividade de traballu e non tenent paga, chi non tenent a disponimentu risorsa bastantes pro su mantenimentu de sa famìlia.

Su Comune at a controllare sas decraratziones fatas e in casu de decraratziones farsas at a leare provedimentos in mèritu.

Su mòdulu pro presentare sa domanda si podet iscarrigare dae su situ de su Comune pròpiu e/o dae cussu de s'Unione de sos Comunes de su Barigadu o si podet pedire in paperi a su Comune de residèntzia.

Pro àteras informatziones e/o crarimentos si podet cuntatare su Servìtziu Sotziale de su Comune pròpiu de residèntzia a custos nùmeros de telèfono o a custos indiritzos de posta eletrònica.

Comune n. telèfono Indiritzu posta eletrònica
Ardaule 3294167294 sociale@comuneardauli.it
Bidoniu 078369044 assistente.sociale@comune.bidoni.or.it
Busache 3517333009 servizisociali@comune.busachi.or.it
Fordongianus 078360123 sociale@comune.fordongianus.or.it
Neoneli 0783026611 sociale@comune.neoneli.or.it
Samugheo 078364256 Tzellurare 3510286322 sociale@comune.samugheo.or.it

Sorradile 078369023 servizisociali@comune.sorradile.or.it

Ula 078361000 sociale@comune.ulatirso.or.it

Busache, 03/04/2020

Su Responsàbile de su Servìtziu Sotziale Assotziadu

f.du Maria Mascia

(MM)

Emergèntzia COVID-19: butegas chi ant aderidu pro sos bonos de ispesa

COMUNE DE SORRADILE

Esertzìtzios cummertziales chi ant aderidu a s'initziativa:

''Mesuras urgentes de solidariedade alimentare'':

- Dita Tatti Assunta Maria Rita, Carrera Tirso n. 11, Sorradile (Aristanis) -

P.IVA 00709040950;

- Daddario linna pro su fogu e pellet, Istradone (Cursu Umberto I n.5), Sorradile (Aristanis) -

P.IVA 01134250958

- Frutta e Verdura da Angelo, Istradone (Cursu Umberto I n. 26), Sorradile (Aristanis) -

P.IVA 01118100955

S'ammentat ca sos bonos ispesa si podent ispèndere pro comporare gèneres de prima netzessidade comente:

❖ pane ❖ abba ❖ pasta ❖ arrosu ❖ late ❖ cafè/the/camomilla ❖ farina ❖ ògiu ❖ fruta e berdura (francu mèndula, nughe, nutzola americana e sìmiles) ❖ produtos in botos (comente legùmenes, pische,petza, trigu moriscu, àteru.) ❖ cunserva e purpa de tomata ❖ tzùcaru ❖ sale ❖ petza e pische (francu alimentos de gastronomia de lussu fintzas cussos surgelados - ebbia surgelados sèmplitzes) ❖ oos ❖ casu ❖ produtos alimentares pro sos pipios piticos (omogeneizados, biscotos, late, bragallitos, àteru.) e produtos alimentares pro tzelìacos ❖ produtos pro s'igiene personale e pro illitzire de sa domo ❖ bòmbola de su gas.

(MM)

Retiru ainas pro sa regorta seberada de s'àliga

Comunde de Sorradile

A càusa de s'emergèntzia COVID- 19 su retiru de sas ainas pro sa regorta seberada de s'àliga est istadu rinviadu fintzas a chi no at a èssere comunicada sa data noa. Fintzas a chie ancora non ddas tenet su retiru at a èssere fatu dae domo. Cando at a èssere passada s'emergèntzia, sos chi ancora non tenent sas ainas ant a pòdere andare a ddas retirare in sos ecotzentros de NEONELI, SAMUGHEO, SORRADILE in custos oràrios:

NEONELI

Lunis 08.00 - 10.00

Martis 15.00 - 17.00

Chenàbura 08.00 - 10.00

SAMUGHEO

Lunis 10.30 - 14.30

Giòbia 12.00 - 16.00

Sàbadu 10.30 - 14.30

SORRADILE

Lunis 08.00 - 10.00

Chenàbura 14.00 - 16.00

Sàbadu 08.00 - 10.00


Chie andat a retirare sas ainas depet presentare sa tèssera sanitària e/o sa dèlega si su retiru est pro àtere.

(MM)

#iorestoacasa: sas initziativas de su Comune e de sas butegas de Sorradile

COMUNE DE SORRASILE

Avisu

Su Sìndigu

Evidentziadu ca su Comune de Sorradile, cun sa collaboratzione de sos assòtzios locales e de sas atividades locales de cummèrtziu, tenet sa punna de ativare atziones a sustegnu de s'initziativa #iorestoacasa, chi tenet s'intentu de tutelare sa salude de totu sa populatzione, programmat custas initziativas:

- #iorestoacasa: Cunsigna de mascarinas de protetzione, fatas dae voluntàrias; ant a èssere cunsignadas de domo in domo;

- #iorestoacasa: Pitza a domo: portada a domo sa chenàbura e su sàbadu; pro sa prenotatzione tocat a telefonare a s'istrutura Il Borgo sul Lago Omodeo. Pro informatziones e/o prenotatzione telefonare a custos nùmeros 347/7963795 347/7963197

- #iorestoacasa: Giornales a domo: cunsigna a domo, sa chenàbura de sa prima chida La Nuova Sardegna e su sàbadu de sa segunda chida L'Unione Sarda. Pro informatziones e/o prenotatzione telefonare a Tabacchi Senis Anna Maria - nùmeru 0783/695019.

- #iorestoacasa: Arantzu a domo. A ogni famìlia ant a èssere portados a domo 2 chilos de arantzu; ddos at a cunsignare sa butega Frutta e verdura ‘da Angelo', pro informatziones telefonare a su nùmeru 3494503063.

- #iorestoacasa: 1 chilu de pane, 1 litru de late e 1 litru de abba pro ogni famìlia; ant a èssere cunsignados a domo dae sa butega de alimentares Tatti Assunta; pro informatziones telefonare a su nùmeru 3280194986.

Su progetu at a èssere ativu dae su 27/03/2020 fintzas a su 04/04/2020.

Pro informatziones telefonare in deretura a sos nùmeros indicados.

Istradone (Cursu Umberto I, 61 · 09080 Sorradile (Aristanis) · tel. +39 0783 69023 · c.f. 80006190955 · P.IVA 00691580955

www.comune.sorradile@tiscali.it · posta eletrònica: comune.sorradiletiscali.it · posta eletrònicatzertificada: ufficisorradile@pec.it

(MM)

Emergèntzia COVID-19: su Sìndigu iscriet a sos tzitadinos de Sorradile

Su sìndigu de Sorradile, dot. Pietro Arca, at iscritu a sos tzitadinos de su Comune suo pro pedire a totus de respetare sas règulas e sos inditos chi su Guvernu at dadu pro custu tempus de emergèntzia COVID 19, essende unu perìodu delicadu meda e sa situatzione sanitària natzionale in dificultade manna.

Ammentat ca si depet abarrare in domo, ca est indispensàbile pro evitare su contàgiu, e essire ebbia pro netzessidades de traballu, de salude e pro fàghere ispesa; tocat de abarrare a su nessi a unu metru s'unu dae s'àteru; non si depimus dare sa manu o basare e sas manos tocat a ddas sabunare bortas meda cun abba e sabone o cun una solutzione alcòlica.

Cando unu tenet callentura o sìntomos de s'influèntzia non depet andare dae su dotore ma ddu depet telefonare pro ischire ite fàghere.

Su Sìndigu saludat a sos sorradilesos cun faeddos de isperàntzia: cunfido in sa disponibilidade e atentzione de bois àteros in custu tempus difìtzile, ma so tzertu ca totus paris si dd'amus a fàghere.

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Antintzèndiu Formato pdf 406 kb
Avisu Formato pdf 190 kb
Avisu_cavalcando a pelo d'acqua Formato pdf 535 kb
Cunvocatzione Formato pdf 312 kb
Novas in curtzu Formato pdf 279 kb
Deliberatzione Formato pdf 220 kb
Deliberatzione Formato pdf 156 kb
Deliberatzione Formato pdf 139 kb
Deliberatzione Formato pdf 198 kb
Deliberatzione Formato pdf 195 kb
Eletzione_sìndigu Formato pdf 179 kb
Deliberatzione Formato pdf 268 kb
Deliberatzione Formato pdf 141 kb
Deliberatzione Formato pdf 89 kb
Avisu Formato pdf 262 kb
Manifestatzione Formato pdf 250 kb
Detèrmina Formato pdf 180 kb
Delìbera Formato pdf 274 kb
Ordinàntzia Formato pdf 185 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto